Evropa plánuje silný a udržitelný automobilový průmysl

Evropská komise nedávno předložila akční plán CARS 2020. Má posílit konkurenceschopnost a udržitelnost evropského automobilového průmyslu do roku 2020. Toto odvětví zahrnuje 12 milionů pracovních míst a tím má podstatný vliv na hospodářství EU.

Evropská komise, resp. Evropská unie, předkládá v plánu CARS 2020 vizi trvale udržitelného hi-tech automobilového průmyslu postaveného na inovacích
foto: EU

Zachovat si automobilový průmysl světové úrovně, který bude vyrábět energeticky nejúčinnější a nejbezpečnější vozidla a bude poskytovat miliony vysoce kvalifikovaných pracovních míst, to je cílem EU.

Akční plán představuje první konkrétní uplatnění nových politických priorit navržených v nedávném sdělení o průmyslové politice.

Inovace jsou potřeba

Evropská komise navrhuje masivní inovativní stimul, který vzejde z efektivnějšího výzkumu a inovací v rámci iniciativy „Evropská ekologická vozidla“. Finanční podporu inovací zajistí silnější spolupráce s Evropskou investiční bankou.

Inovace dále podpoří rozsáhlý balíček opatření vedoucích mimo jiné ke snižování emisí CO2, znečišťujících látek a hluku, zvyšování bezpečnosti provozu a rozvoji technologicky vyspělých inteligentních dopravních systémů (ITS).

Právní jistotu potřebnou k průlomu výroby elektromobilů ve velkém měřítku pak poskytne standardizované dobíjecí rozhraní pro celou EU. Vybrán byl standard COMBO2.

Evropa: nejlepší na světě

„Evropa vyrábí nejlepší automobily na světě. Komise chce, aby si toto vedoucí postavení zachovala a abychom ještě dále pokročili v oblasti bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, vysvětlil místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. Automobilový průmysl má prý všechny předpoklady, aby překonal současnou krizi a zůstal konkurenceschopný s výrobní základnou v Evropě.

Vzhledem k multiplikačnímu účinku, kterým působí na celé hospodářství, by měl tento průmysl poskytnout silný impuls k zachování silné průmyslové základny v Evropě. Dnešní akční plán zajistí pro automobilový průmysl veškerou možnou politickou podporu,“ nešetřil silnými slovy Tajani.

Začíná doba, kdy se prudce zvyšuje poptávka po autech v rozvíjejících se zemích jako je Rusko, Čína nebo Indie a tento trend musí evropské automobilky zachytit.

Není jen CARS 2020

Čistá mobilita je zakotvena také v několika základních strategických dokumentech EU. Zejména jde o Strategii Evropa 2020. Zde se uvádí, že rozvoj čisté mobility významně přispívá k naplňování priorit této strategie, tedy konkurenceschopnost a udržitelný růst.

Vlajková iniciativa je „Evropa méně náročná na zdroje“ a cílem je podpora nových technologií za účelem modernizace dopravy, snížení produkce uhlíku v tomto odvětví a zvýšení konkurenceschopnosti.

Čistá mobilita se objevuje i v Bílé knize o nové dopravní politice EU. Zde je cílem snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 o 60 %.

A jsou zde stanoveny i postupné kroky: do roku 2030 by měl klesnout počet „konvenčně poháněných“ automobilů ve městské dopravě na polovinu a do roku 2050 je úplně vyřadit z provozu ve městech. Velká města by však měla dosáhnout městské logistiky v podstatě bez emisí CO2 již do roku 2030.

Čtyři priority nové iniciativy

O čisté mobilitě v souvislosti s Evropskou unií se hovořilo také na konferenci „Dopravní obslužnost měst a krajů 2013. Nejnovější iniciativa Evropské komise na podporu čisté mobility nese název “Clean Power for Transport Package” a pochází z ledna 2013.

Tato komplexní rámcová strategie podpory infrastruktury alternativních paliv vymezuje čtyři prioritní oblasti: infrastrukturu pro alternativní paliva, vytvoření společných specifikací, stimulační nástroje vůči konečným spotřebitelům a technologický vývoj.

V Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva se hovoří o harmonizaci standardů pro jednotlivé typy dobíjecích a plnicích stanic. U elektromobilů bude závazné používání standardu COMBO2 od roku 2017.

ČR – 129 000 dobíjecích stanic

Legislativní návrh obsahuje také požadavky na zavádění infrastruktury pro jednotlivé typy těchto stanic. Konkrétně jde o minimální počet dobíjecích stanic pro elektromobily v každém členském státě.

V ČR by to mělo být 129 tisíc do roku 2020 a z toho deset procent veřejně přístupných. To však Ministerstvo dopravy ČR (MD) vidí jako nerealistický počet.

Podobný názor má rezort i na další smělý plán. Do stejného roku je totiž třeba také zajistit dostatečný počet veřejně přístupných čerpacích stanic LNG pro těžká nákladní motorová vozidla na všech komunikacích hlavní sítě TEN-T, maximální vzdálenost mezi nimi může být 400 km.

Veřejné čerpací stanice musí podle EU vzniknout také ve všech námořních a říčních přístavech. Veřejně přístupné stanice CNG pro motorová vozidla od sebe musí být vzdáleny maximálně 150 km.

A pokud již existují vodíkové čerpací stanice, je třeba zajistit dostatečný počet těch veřejně přístupných, které od sebe nebudou dále ne 300 km.

Bez národního rámce nebudou peníze

V návrhu je také požadavek na vytvoření národního rámce pro tržní rozvoj alternativních paliv a jejich infrastruktury – to je zároveň podmínka pro financování z evropských fondů.

Regulační rámec v oblasti podpory vytváření infrastruktury pro alternativní paliva vyžaduje zajistit si stavební povolení, povolení na parkovací místa a koncese na čerpací stanice. Pobídky k nákupu dopravní prostředků na tyto paliva pak budou přímé, daňové i nefinanční.

Resort dopravy vidí několik důvodů, proč podporovat čistou mobilitu – jsou to mimo jiné zamezení změn klimatu, zmírnění závislosti na fosilních palivech, či zlepšení kvality ovzduší. Podpora také pomůže urychlit vývoj čistých technologií a nové technologie se budou masové zavádět.

MD vnímá pozitivně snahu snižovat závislost na ropě i emise, stejně tak standardizaci dobíjecích/plnicích stanic. O dosažitelnosti navrženého rozsahu těchto stanic má však rezort pochybnosti, zde jde o primární odpovědnost soukromého sektoru, stát má pouze omezené možnosti.

Podpora pro autobusy na CNG

Vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů na Ministerstvu životního prostředí Jaroslav Kepka hovořil o čisté mobilitě a budoucím programovém období 2014+.

Intervence ze strany MŽP bude prý soustředěna na podporu pořizování CNG autobusů veřejné dopravy a k nim budování doprovodných plnicích stanic , nezapomíná se ani na podporu elektromobility. „Při podpoře bude kladen důraz na imisní situaci dané oblasti,“ prohlásil Kepka. Ta je nejhorší na Ostravsku.

MD ČR chce v připravované Dopravní politice ČR na období 2014 – 2020 podporovat opatření vedoucí ke zvýšení podílu nízkoemisní nákladní dopravy. Podporována budou i hybridní vozidla v silniční dopravě.

Bude se také pokračovat v zavádění postupně se zpřísňujícího legislativního omezení emisí z vozidel. Souhrnně jde o to snižovat závislost dopravy na energii na bázi fosilních paliv.

Legislativními a organizačními opatřeními chce ministerstvo přispět k tvorbě podmínek pro využívání alternativních zdrojů a pohonů. V souladu s procesy řešenými na úrovni EU je pak žádoucí vytvořit podmínky pro vybavení dopravní infrastruktury napájecími stanicemi pro alternativní energie.

2 Comments on “Evropa plánuje silný a udržitelný automobilový průmysl”

Napsat komentář