Výzkum ukázal, jak lokální topeniště ovlivňují kvalitu ovzduší v Tišnově

Výsledky měření koncentrací pevných částic o velikosti 1, 2,5 a 10 µm byly sledovány v průběhu srpna 2023 až března 2024. Měření probíhalo na osmi lokalitách města pomocí sítě nízkonákladových senzorů, která byla sestavena ve spolupráci Centra dopravního výzkumu a města Tišnov.

Měření umožnil projekt řešený v rámci výzvy SGS-2 „Svalbard“, program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který byl financován z prostředků Norských fondů. Město Tišnov mělo tedy jedinečnou příležitost ke zjištění, co jeho občané dýchají.

SOUVISEJÍCÍ: Na kvalitu ovzduší v Kraji Vysočina mají vliv lokální topeniště

Jaké jsou výsledky měření kvality ovzduší?

Ukazují na zhoršení kvality ovzduší v zimních měsících u všech sledovaných frakcí aerosolových částic. „Naměřené výsledky vypovídají o významném vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší města na vybraných lokalitách v zimě. Na pěti z osmi vybraných lokalit došlo k překročení hodnoty denního imisního limitu pro koncentrace aerosolových částic frakce PM10, který je stanoven na 50 µg∙m-3.“ vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu a dodává „Koncentrace aerosolových částic frakce PM1 a PM2,5, které jsou produkovány zejména spalovacími procesy, potvrdily vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, protože v zimním období jejich množství výrazně vzrostlo.“

Jak si město Tišnov vede ve srovnání s jinými městy?

Při porovnání dat ze stejného měřeného zimního období, je kvalita ovzduší z hlediska množství aerosolových částic srovnatelná například s městy Vyškov, Židlochovice nebo Otrokovice.

Jak ovzduší v Tišnově zlepšit?

S touto otázkou nám pomůžou výsledky projektu. Díky nim můžeme lépe vybrat oblasti, kde je vhodné uplatnit opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší. Mezi vhodná opatření může patřit výměna starých kotlů na tuhá paliva za kotle „nové“ generace, snižování energetické náročnosti budov a s tím související úspora energie a omezení spalování rostlinného materiálu v otevřených ohništích.

Snížení prašnosti v ovzduší může také pomoci pravidelné mokré čištění komunikací a zpevněných ploch ve městě a omezování vjezdu vozidel do exponovaných městských částí. Velmi důležitou součástí je také osvěta obyvatel města týkající se zodpovědného chování ve vztahu k prašnosti v ovzduší a topení dostatečně proschlým dřevem.

SOUVISEJÍCÍ: Český startup Agdata pomůže Slovensku měřit kvalitu ovzduší

„K nejdůležitějším poznatkům z provedeného měření patří významný vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v Tišnově. A to v zimních měsících významně větší, než například vliv automobilové dopravy“ uvádí místostarosta Karel Souček města Tišnov.

Výsledky a výstupy projektu jsou veřejné

Široká veřejnost se o nich může dozvědět na webových stránkách www.ovzdusitisnov.cz, z interaktivní mapy výsledků měření kvality ovzduší.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář