Kvalitu ovzduší v Jihomoravském kraji významně ovlivňují lokální topeniště

Důkazem je srovnání výsledků měření koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků, včetně karcinogenního Benzo[a]pyrenu, v zimních a letních měsících 2022-2023, které na 60 lokalitách Jihomoravského kraje provedlo Centrum dopravního výzkumu. 

Měření umožnil projekt řešený v rámci výzvy 2A „Tromso“, program „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, který byl financovaný z Norských fondů. Obce i Jihomoravský kraj měly tedy jedinečnou příležitost, jak bezplatně zjistit, co jejich občané v dýchají.

SOUVISEJÍCÍ: Výzkum ukázal, jak lokální topeniště ovlivňují kvalitu ovzduší v Tišnově

Jaké jsou výsledky srovnání zimních a letních měsíců?

Ukazují na výrazné zhoršení kvality ovzduší vždy v zimních měsících. „Tyto výsledky vypovídají o významném vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na vybraných lokalitách. Současně ze 60 sledovaných lokalit jsme na 17 z nich zjistili překročení hodnoty imisního limitu pro koncentrace Benzo(a)pyrenu nad přípustný 1 ng∙m-3.“ vysvětluje Radek Vít z Centra dopravního výzkumu.

Koncentrace Benzo[a]pyrenu v zimních obdobích 2022 a 2023

V průběhu zimy 2022 byly měřeny v průměru nižší koncentrace Benzo[a]pyrenu než v zimě 2023. Důvodem byla patrně nižší intenzita vytápění vzhledem k vyšším venkovním teplotám. Meziročně došlo ke zvýšení koncentrací této látky na 45 lokalitách v kraji.

Koncentrace aerosolových částic v průběhu realizace projektu 

Koncentrace aerosolových částic frakce PM10 byly podle očekávání vyšší v zimních měsících na většině lokalit. Hodnota denního imisního limitu PM10 byla překročena za celé sledované období na území kraje 19krát. 

V zimě 2022 byly celkově naměřeny nižší koncentrace PM10 než v zimě 2023. Meziročně došlo ke zvýšení koncentrací PM10 na 51 lokalitách v porovnání se zimou předchozí.  

Jak zlepšit ovzduší v kraji?

S tím pomůže Akční plán zlepšování kvality ovzduší pro Jihomoravský kraj, který zpracovali odborníci z firmy Bucek s.r.o. a je výstupem projektu. „Akční plán definuje cíle a postupy kraje a určuje opatření, která přispějí ke snižování emisní zátěže, zlepšení ovzduší nebo informovanosti veřejnosti o vlivu zdrojů znečišťování v kraji na kvalitu ovzduší a lidské zdraví“ doplňuje Jakub Bucek z firmy Bucek, s.r.o.

Dokument je zaměřen na oblast domácího vytápění, průmysl, energetiku, zemědělství a dopravu. Základním cílem Akčního plánu je zlepšit ovzduší na území kraje a dále zajišťovat zlepšování nebo alespoň udržování stávající kvality ovzduší i při rozvoji území. 

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší v Jihomoravském kraji schválila Rada kraje Jihomoravského kraje na svém řádném zasedání 27.03.2024. Tento dokument nám pomůže nejen při rozhodování o zacílení další podpory výměny starých kotlů, ale přináší i návrh celé řady dalších opatření v energetice, průmyslu, dopravě, územním plánování a osvětě jejichž implementace bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší našeho kraje“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje pan Mojmír Pehal.

Výsledky a výstupy projektu jsou veřejné

Široká veřejnost se o nich může dozvědět na webových stránkách monitoringpau.cz, jednak z interaktivních map výsledků měření kvality ovzduší a dále také z vlastního Akčního plánu, který je umístěn na webu.

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář