Evropský parlament schválil směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva

Evropský parlament dnes (15. dubna) odpoledne na plénu schválil výraznou většinou (622 pro, 29 proti) Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv v Evropské unii.

Auta na plyn (CNG) a další alternativní typy pohonů to do budoucna budou mít v Evropě jednodušší
foto: Mercedes-Benz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na , , vodík a další paliva. Určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na 150 km a 400 km mezi stanicemi LNG na hlavních evropských komunikacích.

Země , tedy i Česká republika, nyní musí do 2 let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic a znění hlavních vnitrostátních právních předpisů, které přijmou.

Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky, jako například přímé pobídky k nákupu dopravních prostředků využívajících alternativní paliva, předpisy ohledně parkování, daňové pobídky, vyhrazené dopravní pruhy atd. Směrnice nabývá platnosti 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku EU.

Protože síť stanic není v Evropě stále rovnoměrná, Evropská unie se rozhodla zavést konkrétní počty plnicích stanic, aby se automobily na alternativní paliva mohly volně pohybovat v celé Unii.

Evropská Komise připravila v lednu 2013 návrh směrnice, která stanovila rozsáhlý seznam opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy, která doplňují ostatní strategie pro snížení spotřeby ropy a emisí skleníkových plynů z dopravy v EU.

Základní podmínkou v jednotlivých členských státech EU je minimální množství čerpacích stanic pro automobily s pohonem na CNG, LNG a dalších paliv. 

„Je škoda, že průměrná vzdálenost mezi CNG stanicemi na hlavních evropských komunikacích byla oproti původnímu návrhu ze 100 kilometrů prodloužena na 150 kilometrů,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS) a dodává: “Největší význam této směrnice je ale v tom, že je výrazným signálem pro všechny v Evropě, provozovatele, výrobce, ale i řidiče, aby se nadále zabývali intenzivněji rozvojem a perspektivou CNG v dopravě.“

„CNG je v ČR už nejméně 9 let, často mu ale byla vytýkána nedostatečná infrastruktura plnicích stanic. To se v poslední době výrazně mění, jelikož už jezdí v ČR více než 7 tisíc CNG automobilů, brzy investují například jen dvě plynárenské společnosti zhruba půl miliardy korun do vybudování sítě CNG stanic v ČR. Do pěti let bude v ČR počet CNG stanic určitě nejméně trojnásobný,“ dodává Jiří Šimek. Celkově odhadované náklady na vytvoření sítě CNG v celé EU jsou 160 milionů eur.

„Členské státy nyní podle směrnice musí vybudovat odpovídající množství veřejně přístupné infrastruktury pro dodávku CNG nebo bioplynu s cílem zajistit, aby motorová vozidla na CNG mohla být provozována v městských či příměstských aglomeracích a v jiných hustě obydlených oblastech i v celé Unii,“ říká Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.

„Optimální počet CNG stanic v ČR je 150 až 200. Určitě důležitou roli v rozvoji další infrastruktury bude zde mít opět privátní sektor, ale díky této směrnici bude mít zcela jistě k dispozici i systém pobídek a podpor prostřednictvím evropských finančních nástrojů a programů,“ dodává Jan Ruml.

Podporu pro výzkum a inovace, týkající se vozidel na alternativní pohon a související infrastruktury, poskytne například i rámcový program Horizont 2020, zejména prostřednictvím specifické společenské výzvy Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava.

„Distribuční síť pro zemní plyn je podle směrnice možné doplnit o místní čerpací stanice za použití místně vyráběného bioplynu. Technický výbor EU nyní pracuje na souboru specifikací pro zavedení bioplynu do rozvodné sítě zemního plynu,“ doplnil Jan Ruml z ČPS.

„V ČR nebudeme mít žádný problém podmínky této směrnice splnit, Evropská komise tentokrát mohla být i přísnější“ uvádí Jiří Šimek z ČPS. Už v současnosti má například společnost Benzina uzavřeny rezervační smlouvy na výstavbu dalších 25 plnicích CNG stanic a celkově má potenciál až 40 CNG stanic.

Problém nebudou mít ani státy jako je Německo (dnes 915 CNG stanic), Itálie (960), Rakousko a Holandsko (oba 180), Švédsko (195) aj. V Evropě dnes jezdí již 1,85 milionu CNG vozidel, které mohou už dnes tankovat u 4,2 tisíce plnicích stanic (v EU přibližně 3 tisíce CNG stanic).

Plnicí stanice musí být vybudovány do roku 2020 pro vozidla na CNG v městských oblastech, do roku 2025 pro vozidla poháněná CNG a LNG podél silnic, které patří do jádra transevropské dopravní sítě (TEN-T), do roku 2025 pro plavidla poháněná LNG pohybující se mezi námořními přístavy sítě TEN-T a do roku 2030 pro plavidla poháněná LNG plující mezi přístavy vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T.

Členské státy, které si vyberou zahrnout do národních plánů i infrastrukturu vodíkových čerpacích stanic, musí stanovit cíle do roku 2025. Současně instituce EU podpořily přijetí společných technických standardů tak, aby všechny čerpací a dobíjecí stanice byly navzájem interoperabilní.

Evropská komise touto směrnicí vyhodnotila hlavní dostupné varianty alternativních paliv, které by mohly nahradit ropu a přispět tak do roku 2050 ke snížení emisí 60 procent skleníkových plynů z dopravy v porovnání s úrovněmi v roce 1990.

“Jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Jde o vyváženou dohodu, která v sobě zahrnuje jak ambiciózní, tak i realistický přístup, který z tohoto přijatého dokumentu činí vhodný nástroj pro vytvoření perspektivního trhu, a současně poskytne provozovatelům a výrobcům jistotu ohledně právního zázemí,” uvedl Carlo Fidanza, evropský poslanec a hlavní vyjednávač za Evropský parlament.

tisková zpráva

9 Comments on “Evropský parlament schválil směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva”

  1. Našli jsme zatím jen
   Našli jsme zatím jen tiskovou zprávu. Mimo jiné se tam píše: To come into effect, the text still needs to be formally approved by the Parliament and the Council (agreement at first reading). The directive will enter into force twenty days after its publication in the EU Official Journal. After that, member states will have two years to adopt national provisions to
   comply with the directive.

 1. Plynaři by s radostí
  Plynaři by s radostí prodávali plyn jako palivo do aut, ale moc se jim nechce investovat do potřebné infrastruktury. Ale v EU je to logické. Proč by to platili ze svého, když jejich obchody může za veřejné peníze zaplatit stát. A vida, stát už na tom pracuje. A to pro jistotu rovnou superstát – EU.

  Elektromobilita si bude muset zřejmě vytvořit svou vlastní lobby, která bude zařizovat zákony přesně podle jejich požadavků, tak jak to právě předvedla lobby plynová. Stát a EU se mění v jedno velké inkasní místo daní, ze kterého si mocné nadnárodní koncerny odřezávají co mohou. Takhle se opravdu fungovat nedá, a to ani pokud by proklamovaným cílem mělo být něco prospěšného jako rozšíření alternativ.

  1. Elekto auto se vyplatí
   Elekto auto se vyplatí pouze lidem proto jsou tlaky ze všech stran nepodporovat elektro. O kolik stát příde na dani pokud si 100 000 lidí koupí elektroauto a najede za jeden rok průměrně 50 0000Km/rok. Když průměrná spotřeba běžného benzínového auta je je teď 7 litrů benzínu/100km…. :o)

Napsat komentář