Vědci možná přišli na způsob, jak konečně využít průtokové baterie v elektromobilech

Čert a vývoj nikdy nespí. Jeho posledním šťavnatým plodem je výjimečný elektrolyt, který mimoto umí skladovat spoustu vodíku.

Výdejní stojany fosilních paliv by se mohly časem stát minulostí – nahradily by je výdejní stojany elektrolytu.
foto: CC0 volné dílo

Možná jednou budou redoxní průtokové baterie nekompromisním řešením, se kterým budou spokojeni všichni. Odhadnout, co přesně by mohlo být základem takového ideálního zařízení, je stále velká troufalost.

Průtoková baterie odbourává strach z dobíjení

Když podrobíme kritiku elektromobility analýze, zjistíme, že na fosilní paliva zvyklí motoristé principiálně nenamítají nic proti samotnému elektrickému pohonu, ale vyjadřují obavu z použití akumulátorů a omezení z toho vyplývajících.

Zejména těžce nesou, že lithiové baterie potřebují k doplnění více času než palivová nádrž. Aby se to ještě více zamotalo, proces čerpání paliva je zcela reprodukovatelný na všech pumpách, ale doba strávená nabíjením souvisí s kvalitou nabíječky a dostupným výkonem v daném místě připojení.

Problém v přímé úměře narostl s tím, jak moc úspěšně se výrobci vypořádali s druhou výtkou, co spočívala v menším dojezdu. Ve variantě nabíjení z běžné zásuvky pak největší instalované akumulátory bývají naládovany do plna až za několik desítek hodin.

Loudavé dobíjení nevadí, pokud se vůz zrovna nepoužívá. Ovšem je-li akumulátor prázdný v nevhodnou chvíli, je čas důležitý, neboť znamená peníze. Zde může pomoci přechod na vysokovýkonné nabíjení zkracující dobu připojení na 10-15 minut.

Avšak se současně známou technologií nebude nikdy možné připravit elektroauto k provozu srovnatelně rychle jako klasický vůz a takové smýšlení představuje určitou psychologickou brzdu, protože by řidiči museli lépe plánovat a počítat s určitým zdržením.

Nicméně přemlouvat spokojené uživatele spalovacích motorů o potřebě narušit jejich domnělou svobodu zajištěnou kapalnými uhlovodíky nemusí být nutné. Lze zachovat všechny výhody paliva, jen ho stačí zaměnit za elektrolyt pro redoxní průtokový článek.

Ten se skládá z elektrochemické cely obsahující anodový a katodový prostor s elektrodami oddělenými iontově selektivní membránou. Elektrický proud vyrábí tak, že v ideálním případě kapalný nosič energie (elektrolyt) přivedený ze zásobníku protéká celou a “vybitý” se poté vrací zpátky do rezervoáru. Obnovení elektrolytu nastává buď při opačném chodu zařízení, nebo a o to jde rovnou výměnou za nabitý.

Složení palivové směsi by se sice radikálně změnilo. Motoristická kultura by ovšem zůstala stejná. Řidiči by stále jezdili na pumpu, připojovali by hadici a ze stojanu by odečítali objem v litrech. Snad by ani neposřehli drobné prodloužení čekání způsobené odčerpáním starého elektrolytu, než na jeho místo přijde čerstvý.

Dávná premiéra

I když o mnohých významných inovacích není nikdy moc slyšet dopředu, bývají jejich zárodky založeny hluboko v minulosti. Nejinak tomu je i v případě aplikace průtokového článku v silniční dopravě.

Ve skutečnosti hned první nezávazný pokus z osmdesátých let bezkonkurenčně předčil všechny jiné palubní zdroje připadající tenkrát v úvahu, přesto se z iniciativy stala izolovaná epizoda.

Onen zápis v kronice elektrifikace odstartovala ropná společnost Exxon, která při hledání nových příjmů během ropné krize pracovala na hybridní průtokové baterii zinek-brom.

Počáteční nadšení ji vydrželo jen do okamžiku obnovení finančních toků z původní činnosti společnosti a nabytého duševního vlastnictví se zbavila formou licence.

V Evropě licenci získala společnost SEA (Studiengeschlaf für Energiespeicher und Antriebssystem). Na jejímž základě v Rakousku vykrystalizoval Volkswagen bus schovávající v útrobách 45 kWh baterii o hmotnosti 700 kg a dojezdem 220 km při rychlosti 50 km/h, který přepravoval poštovní balíčky v horské oblasti okolo Mürzzuschlagnu.

Dobré je zdůraznit, že energetická hustota kompletu vychází na 64 Wh/kg! To vše v době, kdy světu vládly olověné akumulátory, které uměly poskytnout jen třetinu energie.

Dalším a posledním objektem, který firma SEA upravila byl Fiat Panda vybavený 18 kWh baterií. K méně významné aktivitě docházelo ještě v Německu. Mimo Evropu licenci pořídila Toyota. Postavila mini vozítko EV-30 pro dva cestující primárně určené k transportu lidí v nákupních centrech.

Do podobné kategorie spadal experimentální golfový vozík. Zprvu nesl 40 litrů elektrolytu a ujel 17 km. Později byl zásobník zvětšen. Využíval vanadovou technologii a vznikl ve Spojených státech.

Hledá se skoro zázrak

Obecně hlavní nedostatek zavedených průtokových baterií je nízká energetická hustota (~20 Wh/kg). Výborně se proto hodí ke stacionárním účelům a už ne tak moc k mobilním. Jediná zmíněná dvojce zinek-brom vyniká nad ostatními (reálně ~70 Wh/kg, teoreticky 570 Wh/kg ) a to zásluhou hybridního uspořádání.

Tenhle tak trošku podvod znamená, že pevný materiál (zinek) je uvězněn v elektrochemické cele a po jeho vyčerpání ho nepůjde na pumpě doplnit. To odporuje předestřenému narativu rychlé výměny. Je potřeba se poohlédnout po čistokrevném systému, kde anolyt a katolyt poteče.

Uchovávání aktivních látek v kapalné podobě článek parametrově značně hendikepuje. Aby vše kapalná průtoková baterie byla alespoň srovnatelná s lithiovými články, musel by se elektrolyt energeticky zahustit desetinásobně.

S ohledem na přírodní zákony to hraničí s utopií. Pomyslná mez mezi uskutečnitelností a pohádkou by tím však překročena nebyla, i když její pokoření vyžaduje vybrat nějakou rafinovanou lest.

V oblasti průtokových baterií akceptovatelných u elektrovozů se toho děje relativně hodně. Nejzajímavější prohlášení mají na svědomí subjekty, jejichž neuvěřitelné a dechberoucí úspěchy prezentované v médiích nejde nezávisle potvrdit ani vyvrátit, protože výsledky výzkumu nezveřejňují.

Takové projekty si zaslouží podrobné a kritické rozebrání v samostatném textu někdy příště. Dnes si posvítíme na dění v průhledné akademické sféře. Sonda do výtvoru, který se zrovna vyskytuje na čele zájmu badatelů, odráží, co lze očekávat, že se bude dále rozvíjet a snad uspěje i komerčně.

Na klastrech založený elektrolyt

Poslední výkřik pokroku uvedli na světlo elektrochemičtí mágové z Glasgowské univerzity. Do pozice superhrdiny obsadili tentokrát sloučeninu wolframu, kterou jim pomohla kromě vlastní intuice nalézt umělá inteligence. Odhalit jedinečnou látku asi opravdu nebylo jednoduché.

Posuďte sami. Kyslíkaté anionty některých prvků, obzvláště ty s wolframem, se rádi druží. Základní jednotky pak mohou kondenzovat do objemných kovových polyaniontů. Pro ně odborný žargon vyhradil termín klastry. Komplexnost chemie klastrů nezná mezí. Nejenže se liší v počtu opakování jednotek aniontu, ale také přibráním jiných hetero prvků do struktury.

Příklad toho jak takový klastr může vypadat ve strukturním znázornění.

Příklad toho jak takový klastr může vypadat ve strukturním znázornění.
foto: Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0

Právě jeden takový heteroaniont jim vyšel jako ideální. Obludný slepenec se skládal ze dvou atomů fosforu, osmnácti atomů wolframu šedesáti dvou atomů kyslíku a šesti atomů lithia.

A co je na něm tak unikátního, že zrovna on je tím pravým? Dokáže vratně přijmout osmnáct elektronů a osmnáct protonů (atomů vodíku bez elektronu). Lidstvo nezná jinou látku, již lze tak hluboce redukovat.

K čemu to všechno, kdyby badatelé nevěděli, jak vysněný klastr syntetizovat. Při preparaci vycházeli z dříve popsané metodiky. S upraveným postupem lehce nashromáždili vzorek k praktickým testům při, kterých prokázali dvě žádané schopnosti.

První demonstrace předvedla, že klastr ve spřažení s elektrolýzou vody dovede skladovat vodík. Proces ukládání vodíku prakticky klonuje rozklad vody elektrickým proudem s malou odchylkou.

Přítomnost wolframového mediátoru v elektrolytu totiž zajišťuje, že vodík vyloučený z vody zůstane vázán v redukovaném klastru a neuniká v podobě plynu z elektrolyzéru. Samovolné uvolnění vázaného vodíku do plynného stavu vyvolá, až když z článku odebraný elektrolyt přijde do styku s platinovým katalyzátorem.

Vyjádřeno ve faktech litr anodového roztoku v laboratoří pojal 9 g vodíku. Hodnota platí pro danou koncentraci klastru a tu lze zřejmě zvýšit. Horní limit určený maximální rozpustnosti heteroaniontu ve vodě může teoreticky vyšplhat na slušných 34,2 g vodíku. Kapacita vyniká srovná-li se s hmotností litru kapalného vodíku, který činí pouze 71 g.

V druhé fázi přišly na řadu konečně experimenty se sestavenou redoxní průtokovou baterií. Při stejné koncentraci aktivní látky jako v předešlém případě litr redukovaného elektrolytu vyprodukoval 225 Wh. Analogicky spočítaná teoretická horní hranice by se pohybovala okolo 1000 Wh/l.

Pro správné pochopení důsledků zveřejněné práce je nutné vysvětlit jeden méně atraktivní aspekt. Doposud zde byl popisován bezpochyby impozantní záporný elektrolyt.

Kompletní článek má nerozlučitelně také druhý pol a sním kladný elektrolyt, který zabírá další objem. Součet objemů obou kapalin výrazně zamíchá s konečnou energetickou hustotou.

Záporný a kladný elektrolyt protékal baterií v poměru přibližně 1:3. Článkem procházelo daleko větší množství roztoku na kladné straně, protože kapacitně ztrácí na vyspělý polyaniont.

Pakliže se zahrnou všechny korekce, spadne laťka technologie pod tu z osmdesátých let. Resumé je nemilosrdné 45 Wh na litr provozních kapalin.

Než čtenáře zachvátí deziluze, měl by mít na paměti, že tu existuje prostor pro zlepšení. Podmínky experimentu nebyly nastaveny optimálně. Anolyt s relativně nízkým obsahem aktivní látky vědci přiváděli v 50 % nadbytku. Vybalancování koncentrace a poměrů povede tak jistě k nárůstu zajímavosti technologie i pro dopravní průmysl.

Objev také nakonec může sloužit jako uschovna nejlehčího prvku pro vodíkové palivové články. To by bylo výhodné, protože roztok klastru by se nemusel v nádrži dělit o místo s kladným elektrolytem. Tím je u palivových článků vzduch, který se nasává z atmosféry.

Na téhle myšlence je úžasné to, že by elektrolyt dovolil vynechat hloupé stlačování vodíku a téměř srovnat efektivitu transformace energie s akumulátory a to vše s nulovým rizikem požáru nebo exploze.

Komercializace na obzoru

Další zkušenosti s klastrovým elektrolytem v průtokovém článku by měly být výstupem ke konci chýlícího se projektu podporovaného Evropskou radou pro výzkum (ERC). Samotný wolframový klastr byl odhalen při řešení mnohem rozsáhlejšího a univerzálnějšího projektu běžícího od roku 2015 rovněž sponzorovaného ERC .

Na komercializaci potencionálně revolučního přístupu byla založena univerzitní spin-off společnost Astrea Power, již v plánech klade důraz na čistou elektrolýzu vody s patentovaným systémem, který získaný vodík vázaný v elektrolytu schovává k pozdějšímu využití v energetice nebo v chemickém průmyslu.

Nový tu popsaný elektrolyt ještě nestačil promítnout své rysy do podstaty řešení firmy Astrea Power. Pokud vyvoj přinese kladné výsledky, dá se očekávat, že bude do systému začleněn a nahradí předešlý principiálně podobný elektrolyt, nebo bude s nim nabízen paralelně pro náročnější aplikace jako třeba průtokové články pro elektroauta.

Europa.eu, doi:10.1038/s41557-018-0109-5

110 Comments on “Vědci možná přišli na způsob, jak konečně využít průtokové baterie v elektromobilech”

 1. Děkuji redakci za článek o redukčních bateriích. Tvrdím
  Děkuji redakci za článek o redukčních bateriích. Tvrdím tu již dlouho, že by to mohla být ta správná cesta, která by řešila jak automobily tak domácí výrobu elektřiny z FVE (větru). Ve světě je již mnoho instalací založených na redukčních bateriích a objev nového elektrolytu by byl velkým posunem vpřed.

  Ještě přihodím odkaz: nanoFlowcell

 2. Tak trochu s hrůzou jsem zjistil kam se včerejší večerní
  Tak trochu s hrůzou jsem zjistil kam se včerejší večerní debata už bez mé přítomnosti na můj příspěvek dostala a to do ad absurda díky Hybrid6 a runner42, musím uznat, že tito dva jsou mistři v nic neříkajících příspěvcích v debatě. A sleduji, že pokračuje stále.

  Proto chci na toto reagovat a dostat to na správnou mez.
  Toto je prvotně elektroautomobilní web, čož by mělo být základem k dávání příspěvků, ta elektřina a energetika tak k té elektromobiltě nějak automaticky logicky spadá taky. Tento web a ani žádný jiný nedokáže odpovědět na všechny otázky diskutujících a žádný jednotlivec zde přispívající nedokáže a ani to není v jeho silách do detailu popsat všechny na sebe navazující skutečnosti, proto je zbytečné se na ně stále a opakovaně dotazovat.
  Již několik mých přátel, a známých, fundovanějších a znalejších elektromobilistů jak já zde kvůli výše popsanému přestalo psát své příspěvky. Já to omezil, ale ještě zůstal.

  Takže za prvé se omlouvám Jimmy, že jsem na tebe tak vyjel, ale 1000 zbytečností umořilo vola.
  Odpovídám
  Ano, když se spojí 10, 100, 1000 OZE, tak může vzniknout kombinací náhodně fungujících zdrojů stabilní zdroj. V budoucnu to nebude jinak.
  Ani atomka není stabilní zdroj, jak je mylně prezentováno a vůči spotřebě bych si dovolil tvrdit, že je stejně nestabilní jako FVE, přes den nestačí a v noci má nadvýrobu. Navíc je to silně nebezpečný zdroj, který je finančně a časově dlouhodobě postavitelný a provozně, údržbově a skladováním vyhořelého paliva drahý a velmi nebezpečný.
  Atomka se absolutně nehodí jako vhodný zdroj k FVE a OZE, jak se nám poslední dobou snaží namluvit.

  Za druhé
  Nemyslím si, že bych tady pod svou přezdívkou e-LUKY, byl nějak moc anonymní, myslím, že zhruba polovina zde diskutujích mne zná a to jak osobně, tak jsem si s nimi dopisoval nebo telefonicky mluvil. Protože, podle mých odhadů jsou zde jak mí přátelé, známí tak i obchodní partneři, elektromobilní propagátoři a v neposlední řadě i mí zákaznici. Nepovažuji se proto pod svou přezdívkou anonymní jak jiní. Většinou mne najdete na elektromobilních srazech a setkáních pořádaných na Moravě. Sám takový sraz v Olomouci jsem již 4x pořádal.

  Pro ujasnění, a extra pro hybrid6, runner42 a Lojza,
  jmenuji se Lubomír Kaštovský a jsem z Olomouce,
  osobní kontakt e-LUKY@email.cz
  a vy.

   1. Jeden z nich budu já. Jen jsem si sním dovolil nesouhlasit a
    Jeden z nich budu já. Jen jsem si sním dovolil nesouhlasit a on to nepřekousl, protože čekal že majitelé Tesel spolu musí bezvýhradně souhlasit. To že sem nechodí je myslím pro něj jenom dobře, protože si potřebuje dát pauzu – myslím že to časem uzná a vnitřně mi bude vděčný. Člověk který neunese že s ním někdo nesouhlasí se evidetně do tohoto serveru zahloubal až příliš. Nikdy jsem proti němu nic zásadního neměl a budu rád že si odpočine a pak případně vrátí a navážě třeba na plodnou diskuzi kterou tu vedl v začátcích svého působení. Jeho příspěvky byly zajímavé a inteligenčně téměř všechny z vás fanoušků EV výrazně převyšoval, jako jeden z mála uměl argumentovat a odpovídat na to na co se ho člověk zeptal. Pak to začal brát osobně a šlo to od desíti k pěti…

    Jinak svým rčením že jde o dva lidi, ale nebudeš je jmenovat si mi připoměl 5. třídu Základní školy. Díky za to, trochu jsem si zavzpomínal.

   1. Svobodná volba říkáš, prostě nejsi chlap a neumíš si
    Svobodná volba říkáš, prostě nejsi chlap a neumíš si to přiznat.
    Mohl jsi to napsat třeba je na můj osobní email.
    Proto tolik honosných komentů o ničem a k elektromobilitě nebo energetice vůbec nic.

    Jak si mám chránit informace, když je musím mít všude napsané, webovky, auto, reklama atd.

    Ty seš úsměvnej, škoda, že sis v popisu nenechal ten odkaz od Radovana.

  1. Nebylo to díky nám. Někdo tvrdil že nejsi anonymní a jsi
   Nebylo to díky nám. Někdo tvrdil že nejsi anonymní a jsi hrozně známej. A protože tě neznám a tvůj nick je anonymní zcela, logicky jsem položil otázku z čeho tak tvůj kámoš soudí. No a dostal jsem jako obvykle snůšku nesmyslů a vytáček. Takže nestěžuj si u mě, ale u svého kámoše. Měj se Lubomíre.

    1. Jo, to mi došlo Lubomíre, že předtím než jsem se tu
     Jo, to mi došlo Lubomíre, že předtím než jsem se tu objevil mohl klidně nějaký uživatel odejít. 🙂 Fakt si nemyslím že tenhle server utvářím od jeho vzniku, když jsem tu navíc chvilku.

     Nevidím ti do hlavy, takže nevím proč nejsem chlap a co jsem měl napsat jen tobě. Pokud mě chceš vmanipulovat do situace kdy ti mám prozradit své osobní údaje abych byl „chlap“, nebo chceš dokonce vzbudit dojem že jsem to snad přislíbil udělat, tak to děláš blbě a mě to vůbec nezajímá.

     To že se Gréta rozbrečí je tak zjevná nadsázka, že se divím, že na to někdo může vůbec poukazovat. Přesněji je to spíš legrace. Po tvém odtajnění bych se tu podobné věty bál psát, aby si o tobě lidi nemysleli že si pomalejší. How dare You?

  2. E-luky, doufám že díky těm pár trollím trotlům
   E-luky, doufám že díky těm pár trollím trotlům neutečete do offline světa, vaše fundované technické komentáře čtu už několik let velmi rád, jako jeden z mála plně chápete význam čezká republika… Se všemi důsledky pro 10milionů lidí…
   Ale jak neustále říkám nekrmit a zase nekrmit… Myšleno ty místní trolly… Čím více se krmí tím jsou aktivnější…. Sám nechápu jak to ti trollove zvládají časově… Asi to mají na plný úvazek sedět na té svojí trollí zadnici a nasirat slušné lidi co pomáhají ostatním…
   Jen se musím smát když si jeden z trollů naivně myslí, že ulovil Michelina….
   Asi se na setkání trollů chlubí svými rádoby skalpy…. Jo kdyby měli třeba skalp kuka nebo Vondraka tak to by bylo jiný kafe…. Ale takhle? Okresní trollí přebor…. Zvládají jen používat Google vyhledávač… Přínos pro ostatní lidi absolutně nulový…
   Tak se držte a nekrmit… Ten čas a energie za to nestojí…

 3. Teď se hraje hlavně o to aby zákazníci a provozovatelé EV
  Teď se hraje hlavně o to aby zákazníci a provozovatelé EV nemohly být většinově nezávislý na nikým a tak vymýšlejí vodík a podobné aby lidi byly na nich i v budoucnu stále závislí.

  Baterie v EV stačí, její hustota se určitě zlepší, jinak s FVE a baterií v RD u nás sice nikdy nebudete 100% soběstační ale takové větší sdružení nebo obec už by té 100% soběstačnosti mohla dosáhnout i u nás. Kdyby na tom ještě měla vydělávat a prodávat okolí, tak to by byla pohroma pro atomky. Proto čez u nás dělá vše pro to aby tento trend co nejdál oddálil a kolikrát obchází nebo si upraví i předpisy pro sebe výhodněji.

  1. Fakt vám přijde reálné, že by vláda dopustila aby
   Fakt vám přijde reálné, že by vláda dopustila aby provozovatelé EV mohli být nezávislí? Nemám pocit že by se tu o něco takového hrálo. Hraje se možná o to zda se EV nějak více rozšíří, či to zůstane výsadou pár nadšenců a hlavně kolik za to všechno budou muset občané zaplatit ze svých daní.

   1. Zaujímavé ako každého trápi koľko občan zaplatí zo
    Zaujímavé ako každého trápi koľko občan zaplatí zo svojich daní podporu elektromobility, ale že sa z tých istých daní podporuje celý ropný a uholný priemysel a to v omnoho väčšej miere, sa bežne človek nedozvie. Bežný človek by aj povedal, že sa dotuje iba tá zlá elektromobilita.
    Treba aj nejaký odkaz?

      1. V podstatě všechno co jste napsal, asi kromě základního
       V podstatě všechno co jste napsal, asi kromě základního školství, protože to nemá možnost si samo na sebe vydělat.

       Likvidaci ekologických katastrof nepovažuji za dotaci. S granty ve výzkumu je to složité, a vždy by asi záleželo jaký bude výstup toho výzkumu – primárně by si to ale měli financovat soukromí investoři. Mám jednoho známého který má dlouholetý a velmi výnosný byznys založen na tom, že na oko bádá. A to je prostě špatně. Dotovat prázdná divadla v nichž se hrají pochybná představení? Jsem proti. Stejně tak s dotováním MHD.

       Dotace obecně dle mého názoru vždy akorát pokřivý trh a ve finále to je pro poplatníka dražší než kdyby si to pořídil bez dotací. Jistě existují nějaké vyjímky kde se to ovšem nedá uplatnit.

       1. Povazujete za zakladni skolstvi i to stredoskolske?
        U tech

        Povazujete za zakladni skolstvi i to stredoskolske?
        U tech grantu to vidim odlisne. Verim, ze kde je vidina uspechu, ktery pujde dobre zpenezit, tak tam zadne granty potreba nejsou, ale jsme presvedcen, ze je treba zkoumat i oblasti, ktere si na sebe nevydelaji (treba historie, ekologie)
        Myslite, ze kdyz by se nedotovala hromadna doprava, byla by pro lidi lacinejsi? A ted prosim nberte prumerny prijem ale ty lidi, co si nemohou dvolit auto a v zajmu rodiny ci prip. unavy by bylo neunosne chodit 10 km do prace pesky ci na kole (treba hornik farat).
        Kdo rozhodne, zda nejake predstaveni je pochybne a jine skvele? Jestli si dobre pamatuji zakladku, tak treba spousta maliru ci skladatelu byla uznana az po smrti. A to jeste podotykam, z ejsem naprosto nekulturni clovek, ale i presto jsem pro ji dotovat, aby ve vsech oblastech nebylo primarni jen zisk.
        Zdravotnicti jste se nedotkl. Co treba postizeny clovek od narozeni, mel by si vse platit sam nebo radeji umrit?

        1. Ano, i středoškolské. Při VŠ už se dá docela dobře na
         Ano, i středoškolské. Při VŠ už se dá docela dobře na nějaké školné vydělat a přišlo by mi rozumné školné zavést. K čemu nám jsou tisíce lidí studující humanitní obory, pro které není uplatnění a dělají pak ve skladu nebo na montážní lince (osobní zkušenost)?

         Jak jsem psal, určitě jsou vyjímky.

         U těch grantů třeba, jenže by někdo odpovědný musel stanovovat na co peníze půjdou a nikoho takového asi nemáme. Myslím že všechny veřejné peníze jsou velmi zneužívány.

         Hromadná doprava – za problém považuji to že dopravu jiných platí někdo kdo s ní nikdy nejezdí. Dotace spatřuji pochopitelné pouze tam, kde by se dopravcům nerentovalo linky vůbec zavádět kvůli malým počtům cestujících.

         O tom jestli je nějaké představení pochybné rozhodnou díváci. Teda rozhodli by, pokud by nebylo dotací. Určili by jestli má pro ně kulturní akce smysl, nikoliv samozřejmě jeho kvalitu. Co jiného je teď primární když ne zisk? V Praze máte divadla kam přijde na představení pět lidí, přesto to je díky dotacím dlouhodobě únosné a pro provozovatele výdělečné..

         Zdravotnictví je schopné si samo na sebe vydělat, ikdyž dělá vše proto aby to tak nevypadalo.

         Jestli se má postižený člověk nechat umřít musí rozhodnout společnost. Já osobně proti starání se o skutečně postižené lidi nic nemám.

         Uvědomuju si že je to problém obsáhlý, nemám na všechno odpověď a těžko to tu vyřešíme. Neříkám že se musí hned vše zrušit, psal jsem jen že mě to trápí, ale považoval bych za přínosné dotace výrazně omezit. Nezastávám názor že stát má všechno platit a na nic se neptat. Zejména bych začal u dotací z EU – zemědělských, na zřízení pracovních míst, inovace, zateplení, kotle, EV atd. A zároveň si uvědomuji, že na omezení dotací nikdy nedojde, pokud se společnost nedostane do nějaké extrémní situace.

   2. Tak větší slátaninu jsem už dlouho nečetl.
    I když od

    Tak větší slátaninu jsem už dlouho nečetl.
    I když od tebe nic překvapujícího.

    Tak já si myslím, že už je o spalovácích rozhodnuto a o EV také, jen někteří to ještě neví a se řeší jak to zpomalit a nebo najít něco aby byli zase na někom závislý.
    Za několik let budou nadšenci už jen do spalováků a rozšířenější bude EV.

    🙂

        1. Já to nevím. Místo abys normálně odpověděl, tak tu
         Já to nevím. Místo abys normálně odpověděl, tak tu napíšeš x zbytečných příspěvků o ničem. Já bych si tipl že ty tu odpověď ani neznáš. Měj se fajn.

   3. Vlada je volena, takze udela to, co si vetsina lidi rpeje,
    Vlada je volena, takze udela to, co si vetsina lidi rpeje, nebo se vynori konkurence, ktera slibi to, co chce vetsina lidi a pripadne narizeni zmeni.
    Verim, ze se najde par lidi, kteri vysvetli ostatnim, ze je pro stat ekonomictejsi, kdyz nebude regulovat kazdou zhovadilost i za cenu, ze z ni nepotece prijem. Protoze i ta regulace holt neco stoji. Rozhodne nejsem anarchokapitalista, ale urcite by zestihleni neuskodilo.
    I kdyz je pravda, ze co rika kolega Nemec, tak tam je to pry taky silny s ruznejma regulacema. Takze toto nebude snadne, ale jsem optimista 🙂

     1. Dobre, opravil bych se na vetsinu volicu, nebo jeste lepe na
      Dobre, opravil bych se na vetsinu volicu, nebo jeste lepe na tak velku cast volicu, ktera da takove vlade legitimitu.
      No a pokud tomu tak neni, pak uz to neni chyba vlady ale prave tech volicu, kteri s ni nesouhlasi a i presto ji dali legitimitu a take nevolicu. Nebo na druhou stranu muze vlada tak dobre argumentovat, ze muze nazor volicu zmenit.
      Dam priklad. Pro me je neprijatelne stavet velke JE (mozna bych se nechal ukecat k neutralnimu nazoru na SMR), proto bych nevolil nikoho, kdo prosazuje stavbu JE, aniz by vyzuil vestinu moznosti, ktere davaji OZE. Pravda je, ze pokud by se nenasla rozumna strana (ne KSCM, ne SPD), ktera by neprotlacovala JE< pak bych vlastni hnuti nezalozil, na to nemam zaludek, takze bych mohl za svou pripadnou nespokojenost tim, ze bych nevolil.

      1. Pak jsme pitomci minimalne dva, protoze me by odpoved na tu
       Pak jsme pitomci minimalne dva, protoze me by odpoved na tu otazku taky zajimala. Jak byste v ramci obce (urcete jak velke) dokazal pokryt rocni spotrebu jen z OZE.
       Budu rad, kdyz budete mit s nama pitomcama trpelivost a nebudete nas radeji davit praskama.

        1. Teda klobúk dolu pred tým chlapíkom. Neviem si predstaviť
         Teda klobúk dolu pred tým chlapíkom. Neviem si predstaviť riešiť okrem technických vecí hlavne tú byrokraciu okolo.
         Takéto niečo v spojení s FVE a elektromobilmi s V2G musí fungovať.

        2. Diky, takze obec ma cca 500 obyvatel a zpracuji 16 – 20 tisic
         Diky, takze obec ma cca 500 obyvatel a zpracuji 16 – 20 tisic tun odpadu rocne. Z 1 ha ziskate cca 4 tuny slamy. U luk to bude lepsi (s travou se senem ne), ale s nima bych moc nepocital, je treba zivit dobytek 🙂 Pokud by se jeste domluvilo se zemedelskym podnikem na ziskavani hnoje (ktery je mimochodem docela cenny, protoze je malo dobytka a hodne poli), tak tam muze byt taky nejaky podil, ktery ale potrebuje tu prvotni slamu na podestylku.
         Vezmu pro priklad vedlejsi obec (cca 550 obyvatel), katastralni uzemi ma 1000 ha, z toho je velky podil lesu. I kdyz by bylo vse orne, slamy by bylo jen 4 tis tun. Kolik muze vyprodukvat clovek bioodpadu? 2 q rocne? To je 100 tun. Je tam druzstvo ale docela male, cca 200 krav. 1 krava vyprodukuje 12 t rocne. Takze jsme rocne na nejakych 4,5 tisice tunach. Potrebovali bychom lidi a vymeru (samozrejme te, ze ktere se da ziskat biomasa je daleko mene) aspon 5ti okolnich obci.
         Urcite je to super vec (hlavne proto, ze spotrebovavaji ciste jen odpad), ale bohuzel nejde uskutecnit v kazde mensi obci, protoze nema dostatecnou vymeru. Jak bylo v clanku psane, je treba temto projektum nehazet legislativni klacky pod nohy. A z tho co o bioplynkach vim, tak je nelze bohuzel mit zapnute jen v zime, protoze pri pouziti FVE na strechach a sem tam nejake VTE by to mozna uz v tech mensich vsich slo treba v kazde druhe ci dokonce kazde.
         Takze perfektni priklad, ktery je treba nasledovat (a co jsem pochopil, nebude tomu dokud se nezmeni byrokraticka zatez). Mate reseni i pro mista, kde je vetsi hustota obyvatel?

        3. Chtěl jsi odkaz hned, tak jsem ti ho poslal, co bude za
         Chtěl jsi odkaz hned, tak jsem ti ho poslal, co bude za 5-10-20let, ti nikdo z běžných lidí, teď neřekne ani nedá odkaz.

         Proste a jistě to půjde, když to jde už dnes, ze zatím známých technologií a to i pro větší hustotu obyvatel si buď jistý.

         Před několika lety taky nikoho nenapadlo, že by si doma mohl vyrábět elektřinu a dnes i ukládat na večerní spotřebu.

         V prvním článku ale podstata má byla až v poslední větě.

        4. Ted uz reaguji jen proto, ze znite protivne 🙂
         1) Nechtel

         Ted uz reaguji jen proto, ze znite protivne 🙂

         1) Nechtel jsme zadny odkaz a uz vubec ne hned, klidne jste mohl napsat vlastni nastim s technologiemi, ktere se teprve vyviji nebo aspon teoreticky uvazuje, jelikoz toto bude pozvolnejsi zmena. Ale uznavam, ze clanek dava skvely priklad, jak to nekde jde.
         2) Takze to, ze nikdo z beznych lidi jeste nevi, jak to bude za 10 let, jste Jimmymu napsal, at si vezme prasek?

         To, ze nekteri lide, zastavajici spalovani vseho druhu jsou na druhe hnusni a utocni jeste neznamena, ze se tak budeme chovat vsichni, ne? Pokud nemam naladu, tak radeji nereaguji.

        5. Taky budu reagovat na to poslední co jste napsal.
         Víte

         Taky budu reagovat na to poslední co jste napsal.

         Víte někdy s vašimi příspěvky souhlasím a jindy jdete do detailních zbytečností, nevím proč ale asi náladou to ve vaším případě nebude, to by jste jak píšete neodpovídal. Tak proč?

         Většina lidí na co nenajde na internetu odpověď, tedy odkaz, tak jako by bylo nemožné.
         Ještě štěstí, že v době Jules Verne nebyl internet, tak by se všem musel omlouvat a dokazovat něco co se tehdy dokázat nedalo a čemu se už dnes nedivíme, spíš naopak.

         Na narážky rozvinuté do věcí co jsem nenapsal odpovím většinou tak, jak jsem napsal Jimmimu.

        6. Nevim, zda Vase otazka byla jen recnicka, tak radeji odpovim
         Nevim, zda Vase otazka byla jen recnicka, tak radeji odpovim 🙂
         Vzdy mi v mych pracech bylo vytykano, ze neumim rozlisit dulezite veci od nedulezitych, casto jsem dulezite natukl a nedulezite rozvijel na nekolik odstavcu. Takze pokud zachazim do detailnich zbytecnosti, pak je to nevyvinutou komunikacni inteligenci (nemyslim to sarkasticky ale jako fakt) a budu rad, kdyz na to budu upozornen, treba se toho priste vyvaruji.
         To s temi odkazi souhlasim. Mne se vic libi nejaka vize, nacrt toho, jak by to resil, mam radeji nove nepopsane veci, i kdyz z nich pak vyplyne, ze je to nerealizovatelne (nebo s velkyma prekazkama), 100x to nevyjde a treba ten 101 napad prinese nejaka pozitiva. Ve sve profesi jsem se naucil, ze je daleko uzitecnejsi klast otazky nez znat odpovedi. Dost casto ten, kdo zna odpovedi, nedokaze domyslet synergie a nebo jina uplatneni.
         A neni „vznesenejsi“ je preci upozornit, ze neco takove jste nemel na mysli, nez nabadat k zobani lentilek, ne? 🙂 A zvlast zde mi to prislo hodne nevinne od Jimmyho, ne vsichni znaji veskere zpusoby OZE, vetsina lidi si vzpomene na FVE, mene na VTE a malokdo si uvedomi, z emezi ne patri i dobre zname VE a ti, co znaji krmeni zeleznych krav (jako ja), tak bioplynky do OZE nepocitaji. Proto jsem se i ve Vami sdilenem clanku zameril, kde pro ni ziskavaji „potravu“.

        7. Mám asi něco podobného a to je vysvětlování něčeho co
         Mám asi něco podobného a to je vysvětlování něčeho co už bylo jednotlivě několikrát jinde a jindy vysvětleno (někým jiným) a já to dal jen do celku.
         Kdyby to Jimmy nenapsal tak jak napsal, tak jsem mu i lépe odpověděl ale na „protivnou“ odpověď dostal takovou jakou si zasloužil. Je to stejné jak s hybrid6, ten má blbé otázky ale slušně přednesené, tak mu neodpovím neslušně ale stejně blbě.

         S tou „potravou“, to je stejné jako se ptát ředitele čezu, kde budou brát atom do jaderek.
         Za pár let se celým bioplynkám budeme smát jak a kde braly „potravu“ do nich. Možná se ten plyn bude vyrábět z přebytků z OZE přes léto u nás, kde ho skladovat na našem území, máme kde.

         Ale to, že nejsme schopni být u nás soběstační jen z FVE je problém částečný a jasný, ale řešitelný.

         Myslím si i přes údajné současné „problémy“ budou mít Němci za pár let tolik levné elektřiny, že je zbytečné aby my jsme dnes stavěli atomku.

         Ty peníze se dají už dnes a v menším množství použít, třeba na ten váš popisovaný pokus omyl. Já si ale myslím, že tam nejde o elektřinu co by ta atomka měla v budoucnu vyrábět ale o malé-velké domů už teď.

         Prostě čez chce už teď nahradit solární tunel (na kterém se největší měrou podílel) už teď ještě větším tunelem atomovým.

        8. Koukam, ze jsem nasel dalsiho naivku, jako jsem ja, co je
         Koukam, ze jsem nasel dalsiho naivku, jako jsem ja, co je presvedcen o sprabne nemecke ceste i o tom, ze budou mit lacinou elektrinu a i v tom, ze kdyz doposud nejsme v energiich samostatni, tak proc o to same usilovat do budoucna, zvlast kdyz energie je primarni surovina, tudiz bez velke pridane hodnoty, tudiz lacina.
         Ted jeste popremyslet, jak to vysvetlit tak, aby to pochopili ostatni.
         Kdyz jsem cetl ten clanek o bioplynce a toho vseho papirovani, nac je vlastne potreba? Proc nestaci projekt na bioplynku, kolaudace. Nac licence na elektrinu, teplo, zpracovani kejdy? Muzou nekomu ublizit nebo zpusobt financni ztraty (v pripade licence uz to mozne neni?) Proc nejde takovy produkt byrokraticky standardizovat. No a pokud tedy jsou potreba nejake vykazy, tak k produktu jejich automatika tvorba a odesilani. Ac jsem v zastupitelstvu a rad bych toto navrhl, nemam jedinou sanci. 1) v okolnich vesnicich uz bioplynky jsou (bohuzel ty neOZE) a mame neuvolnene predstavitele obce, kteri se boji i zmeny dodavatele energie ci pojisteni. Z tohoto uredniho molochu by dostali mrtvici.

        9. Nevysvětlíš a proto ani já už nechci tady anonymům něco
         Nevysvětlíš a proto ani já už nechci tady anonymům něco vysvětlovat ohledně oze, čezu, atomky.

         Musí být evidence všeho, aby to šlo případně zdanit až toho bude hodně a hoóódně peněz z toho.
         🙂

         Nejhorší je jen to u první(prvního) a nebo změna, pak už je to v poho, tedy než až přijde další změna, naštěstí ale jen pro nové.
         Což čez u FVE dělá i 2x do roka.

        10. O co je nick Pavel K více anonymní než nick e-LUKY?
         O co je nick Pavel K více anonymní než nick e-LUKY?

        11. To přece ví každý, kdo je e-LUKY, nebo ne? Řekl bych, že
         To přece ví každý, kdo je e-LUKY, nebo ne? Řekl bych, že toho pro elektromobilitu udělal opravdu hodně. Když jsem mu kdysi něco potřeboval, za minutu jsem měl kontakt. „Pavel K“ mi nic neříká a kontakt na něj sehnat neumím.

        12. No vidíte, a já kontakt na Pavla K mám, takže je to jen
         No vidíte, a já kontakt na Pavla K mám, takže je to jen váš problém 😀
         A kdo je nějaký ekuky luky netuším a je mi to volný.

         Takže pointa?

        13. Pointa je, že pokud nevíte, kdo je E-Luky, nejspíš máte
         Pointa je, že pokud nevíte, kdo je E-Luky, nejspíš máte velmi dobře vyvinutou schopnost přehlížet důležité informace. Vždyť má dost nápověd i v podpisu.

        14. Co je to „důležitá informace“?
         Co je to „důležitá informace“?

        15. Třeba to, že na tyhle debaty nemám čas.
         Třeba to, že na tyhle debaty nemám čas.

        16. Důležitá informace není nic. Důležitost je zcela
         Důležitá informace není nic. Důležitost je zcela subjektivní metrika. Mě v jeho podpisu nepřijde nic ani důležité, ani zajímavé.

         Opak anonymního je ztotožněný. Jelikož uvedené informace ke ztotožnění nestačí, neumožňují určit subjekt údajů ze skupiny subjektů, nejsou to de jure ani osobní údaje.

         Takže sorry, ale je to stále zcela anonymní.

        17. Najít si kontakt na EVmapy.cz podle těch uvedených míst s
         Najít si kontakt na EVmapy.cz podle těch uvedených míst s nabíječkami snad není takový problém.

         provozovatel: LUKYsystem.cz

        18. Lukysystem.cz? Chudák, to ho rodiče nesnášeli, takové
         Lukysystem.cz? Chudák, to ho rodiče nesnášeli, takové strašné jméno.

        19. Ono by to chtělo trošku charakteru. Zkuste si to najít ve
         Ono by to chtělo trošku charakteru. Zkuste si to najít ve slovníku cizích slov.

        20. Bylo by fajn, kdyz byste se vyvaroval komentaru, jako je
         Bylo by fajn, kdyz byste se vyvaroval komentaru, jako je tento. Nic krome zle krve neprinese. Pritom dokzete mit velice inteligentni prispevky s hlubokou znalosti problemu.
         Diky.

        21. Tak znova.
         „lukysystem.cz“ které tady plácnul jako důkaz

         Tak znova.

         „lukysystem.cz“ které tady plácnul jako důkaz neanonymity není jméno ani jiný osobní údaj, (na rozdíl od informací, které pán uvedl v diskuzi výše).

         Lze sice dovozovat, že s úsilím a nějakou mírou nejistoty by se dalo dostat za pomoci dalších indícií na konkrétní osobu, přesto se jedná stále o anonymní informace.

         Klíčové je právě to úsilí, které je nutné vynaložit pro rozkrytí identity. Já třeba nemám problém zjistit identitu kohokoliv z tohoto fóra. Bylo by to ale zcela nepřiměřené.

         K uvedené problematice doporučuji nastudovat judikát rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-582/14 Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, kde je jako kritérium neztotožnitelnosti uvedeno právě „nepřiměřené úsilí“.

        22. Napisu to srozumitelneji. Pokud chcete reagovat tim, ze se
         Napisu to srozumitelneji. Pokud chcete reagovat tim, ze se nekdo spatne jmenuje (nebo zvolil pro Vas nehezky nazev firmy) a nebo ho rodice nemaji radi, pak, prosim, mlcte.
         Na druhou stranu prispevek, na ktery ted reaguji, patri mezi ty, ktere mi neco prinesly a ukazuji Vas velky prehled (ktery obdivuji)

        23. Ovšem tím já neargumentuji.
         To byla ironie, jejíž cílem

         Ovšem tím já neargumentuji.
         To byla ironie, jejíž cílem bylo ukázat, že plácnout nějakou stránku nebo firmu není to samé, jako sdělit něčí jméno a adresu a rozhodně se tím uvedený nestal o nic méně anonymním.

         Argument jsi blbej protože každej přece ví kdo je http://www.kurvahosigutntag.cz je nesmysl.

        24. Rozumím že zastáváte i poněkud nestandartní postoje,
         Rozumím že zastáváte i poněkud nestandartní postoje, každý na to má právo. Ale bylo to myšleno (doufám) obecně, a ne na vaše chápání.

         Každý (opět doufám), když se na to podívá, tak mu dojde že stačí kliknout na webovku a najít si kontakt na dané adrese (že to v nějakém judikátu není oficiálně uznané jako ztotožnění ještě neznamená že to nejde).

        25. Důležitá informace v tvém případě je NEKRMIT…..
         Důležitá informace v tvém případě je NEKRMIT…..

        26. Co z těchto informací ho dělá neanonymním? Když vám
         Co z těchto informací ho dělá neanonymním? Když vám řeknu že mám rád anální sex a řízek se salátem, odkryju vám tím svoji totožnost? Protože podobně zásadní informace má v popisu. Cituji:

         Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren.
         Najeto s EV 100 tisíc km.

         Nabíječky mám na EVmapa.cz – Rousínov, Pardubice, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad Lužnicí, Bystřice pod Hostýnem, Karlovice u Bruntálu, Rýmařov, Ramzová, Stračov, Leskovec nad Moravicí, ..

        27. Mě to nic neříká. Takže je vyvráceno že to ví každý.
         Mě to nic neříká. Takže je vyvráceno že to ví každý.

       1. Že se vměšuji… ale takhle přesně se dělá zlá
        Že se vměšuji… ale takhle přesně se dělá zlá krev.
        Sám jste se pasoval na pitomce a přitom bylo označení pitomá pouze pro otázku.

        A upřímně pitomá je, téma se tu rozebírá ad absurdum a snad všem je jasné že tak jednoduché to není… Minimálně těm co jsou tu déle.
        Přirovnal bych jí dětské verzi „A proooooč?“

        1. Mate pravdu. Diky za vytku, pokusim se priste tomu vyvarovat.
         Mate pravdu. Diky za vytku, pokusim se priste tomu vyvarovat. Mam pouze pitome otazky 🙂
         Ano, Ti, co tu jsou dele a maji jeste trpelivost sdilet sve poznatky a nazory holt nezbyva nez je neustale dokola prezentovat, nebo je napsat nejak obecneji a polopatisticky a vzdy jen na ne dat odkaz. Ted si rikam, ze pokud by se dalo vice mistnich znalych a chytrych hlav dohromady, sepsaly nejake nutne veci k co nejekologictejsi nejefektivnejsi vyrobe energie, dopravy a vyroby obecne, mohl by to byt docela slusny vystup, ktery by mohl pomalicku (treba i exponencialne 🙂 ) vnaset osvetu mezi lidi (nejen na tomto webu). Jako vhodny oncept pro lidi, co nemaji moc cas bych videl co nejstrucnejsi sdeleni cile, nacrtnuti zpusobu s tim, ze ten zpusob by sel „rozkliknout“ do podrobnejsiho popisu a kazda jeho cast treba uz do vypoctu.
         Dam priklad. Jan Vesely se tu zminil, ze dnes by slo mit 70 % vyroby elektriny z OZE bez nejakych zasadnich zmen. Docela by me zajimaly detaily. Selskym rozumem me napada rizeni pomoci HDO, pouziti stavajicich precerpavacek (mozna par novych) a samozrejme kombinace FVE, VTE. Jen to tak vidim treba na podizm a jaro, kde nesviti a nefouka zaraz jen par (malyh desitek) hodin. A pak by se dalo rozvijet, jak resit extremnejsi vykyvy a vetsi zastoupeni.
         Pokud by byl zajem, mohu s pomoci s technickou strankou uskupeni takovych myslenek (na znalostni nemam). Prece jen bych byl rad, aby se moznosti rozsirily vice mezi verejnost a snad i do hlav tech, kteri rozhoduji.

   1. Pro Jimmi: Už když si propojím svůj ostrovní systém
    Pro Jimmi: Už když si propojím svůj ostrovní systém například se sousedem co by měl také na střeše 10 panelů jako já, a bude chodit do práce na ranní/ odpolední směnu opačně proti mně, budeme mít k dispozici dvojnásobek výkonu. Protože pokud nemám akku, jsem v práci a není třeba dohřívat bojler, mám panely na střeše zbytečně. Nebo můžu investovat 3x, 5x ? více (než do 10 panelů a měniče například z Aliexpressu) a udělat vše oficiálně, s připojením na rozvodnou síť. V čem bude rozdíl? Budu od svého souseda oddělen kvalitním elektroměrem hlídajícím každou Wh přetoku do sítě, a pokud si sjednám prodej do sítě, utržím cca 0,9Kč za kWh. A soused na tuto moji energii, pokud ji zrovna odebere zaplatí dodavateli cca 4Kč za kWh. Prostě pokud by se zdravým rozumem stanovily jen nezbytné minimální technické podmínky (včetně například minimální akumulace od nějakého výkonu…) místo nesmyslných předpisů, dotací, schválených dodavatelů a zprostředkovatelů, mohl by se kdekdo stát dodavatelem energie. A to tedy NE.

    1. A jak to propojení se sousedovo FVE pomůže v zimě ke 100%
     A jak to propojení se sousedovo FVE pomůže v zimě ke 100% soběstačnosti zmíněné v příspěvku na který jsem reagoval ? 2 * 0 je pořád 0.

     Ano, pokud soused bude mít ještě větrnou elektrárnu a k tomu ještě bioplynku, tak to možná za příznivé konstelace fungovat bude,ale např. si nějak neumím představit provozovat bioplynku jen 3 měsíce v zimě. Nebo pokud bioplynka utáhne provoz „osady“ v zimě, tak v podstatě už nepotřebuji další zdroje po zbytek roku, ne ?

     1. Jimmi, nenaznačoval jsem, že dva sousedi s FVE bez akku
      Jimmi, nenaznačoval jsem, že dva sousedi s FVE bez akku budou soběstační. Ale že na tom už tihle dva budou lépe, než každý sám. Analogicky mnohem lépe bude 10, 100, 1000 podobných. A saozřejmě zlepšení nebude lineární a bez akumulace a diverzifikace zdrojů nikdy nebudou soběstační. A hlavní na co narážím je, proč tenhle stát (řízený lobbisty a zloději namísto ohledu na prospěch lidí a celku) v distribuční síti dělá vše proti tomu, aby si lidi budovali OZE zdroje a vzájemně spolupracovali ku prospěchu všech!

 4. O víkendu mě zaujal tento článek. Revoluce je blízko –
  O víkendu mě zaujal tento článek. Revoluce je blízko – teď jen zda to někdo zase nezařízne… Nebo je tam komplikace, o které my nevíme, nebo nám článek záměrně neřekl..
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-7592485/Father-eight-invents-electric-car-battery-drivers-1-500-miles-without-charging-it.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR1_Oia3tYlwAgRKTWTqWxAEgIQdFbni1QAAi66HBjRrzEL89t5NRLDbGoc&fbclid=IwAR3o6IEqIVm1XqmOjQRaGtdqsHEdxW49JLiC8Ew4J5sTHpJm05sNMPH1Y5s

  1. 1500 mil na jedno nabití s tím , že vynálezce minulej
   1500 mil na jedno nabití s tím , že vynálezce minulej víkend podepsal multimilionovej kontrakt na výrobu baterií …? A výroba už příští rok ?

   Komentáře pod originálním článkem : „Ten chlap je už mrtvej“ a „Je to naposledy co o něm slyšíme“….

 5. Díky redakci za poutavé čtení. Nejsem ani specialista ani
  Díky redakci za poutavé čtení. Nejsem ani specialista ani škarohlíd, ale podtext článku mi našeptává, že princip přinese své ovoce do mobility.
  Předpokládám, že trošku zmíněná reverzibilita procesu bude funkční i u hlavně prezentované technologie a tak kromě „čerpání“ energie půjde i „nabíjet“ (hlavně v noci).

  1. možná ani nie prelomové ako by konšpirátor povedal –
   možná ani nie prelomové ako by konšpirátor povedal – vyťahujú „staré“ patenty z trezorov.
   spomínaná ropná kríza skončila vo chvíli, keď sa výskum a vývoj „alternatívnych zdrojov energie“ dostal na úroveň (praktického) využitia.

 6. Já si myslím, že hledání těchto náhražek benzínu a
  Já si myslím, že hledání těchto náhražek benzínu a nafty vychází z nepochopení. Reálně nám naprosto bude stačit baterie, která bude schopná dosáhnout hodnot přibližně 500 Wh/kg(l) na úrovni celého packu. V takovém případě totiž bude 200kWh baterie vážit zhruba 400 kg, což není nic extrémního a na výrobu takové baterie stále stejné jako dnes, protože bude potřeba stejně materiálu. S 200 kWh baterií, která by vážila stejně, by dnešní Model S při dálniční spotřebě 25 kWh/100 km ujel zhruba 750 km. A to už je taková hodnota, že opravdu vystačí 99,9 % uživatelů a nabíjení nebude nikdo řešit, protože to prostě zapíchne do zásuvky, když to auto nebude jezdit.

   1. Souhlas. Za mě nedává nic jiného než baterka smysl. Asi
    Souhlas. Za mě nedává nic jiného než baterka smysl. Asi mohou existovat případy, kdy se může vyplatit něco jiného nebo dává smysl zachovat i naftu, ale v osobácích to spíš nebude. A synergie v podobě topení tepelným čerpadlem a 25 kWp FVE na střeše… Jsou poměrně značné. Náklady jsou sice stále návratné v delším horizontu, ale pro lidi odcházející do důchodu, kteří mají peníze a nechtějí se o nic starat je to naprostá špička.

    1. Ani 25kWp vás v zimně nespasí. Když je potřeba topit, tak
     Ani 25kWp vás v zimně nespasí. Když je potřeba topit, tak většinou nesvítí slunce.
     Naopak v létě 25kWp vyrobí tolik elektřiny, že jí běžná domácnost není schopna smysluplně využít.
     Jinak souhlas. Mám v plánu mít na důchod nízkoenergetický bungalov. Nějaké soláry a elektromobil.
     Pokud je elektromobil během dne doma, tak má solár smysl. V době produktivního života je elektromobil během dne pryč, tudíž soláry moc smysl nemají.
     A po mé ježdění by mi pohodnlě stačila 50kWh baterka. Pokud bych jel dál, tak to vyřeší drobná zastávka na DC rychlonabíječce.

     1. ceny baterii pro energeticke sety klesaj, da se predpokladat
      ceny baterii pro energeticke sety klesaj, da se predpokladat ze jiz v pristim desetileti se vyplati fotovoltaika i vitr kombinovat s baterii tak, ze bezny barak podle norem te doby bude moct energeticky samostatne fungovat klidne i 99,9% dni do roka a na ten zbytek bude stacit zakladni jisteni

      dnes stoji 1KWh takovych baterii cca 10 tisic korun, pred 10 lety staly takove baterie prez 50 tisic korun, rozmach zaloznich zdroju nabira podobne tempo jako kdysi kuprikladu TFT technologie

 7. I kdyby to skladování vodíku dovedli k dokonalosti.
  Stále

  I kdyby to skladování vodíku dovedli k dokonalosti.
  Stále je tu jeden problém který nikdo nevyřešil. A to energetická náročnost elektrolýzy vody pro získání onoho vodíku.
  Stále je mnohonásobně lepší tou energii dobít akumulátor, jak se pokoušet vyrábět vodík.

  1. A co uchovani vodiku z leta na zimu v podzemnich zasobnicich?
   A co uchovani vodiku z leta na zimu v podzemnich zasobnicich? Docela by me zajimalo, jak velky by musel byt a z jakeho materialu, pro utahnuti jednoho rodinneho domu (supermarketu, aj.) od pulky podzimu do pulky jara a s jakou FVE by tak dum (supermarket, aj.) ziskal sobestacnost.

    1. Cetl jste clanek, kdyz pisete, ze je to nesmysl? V nem se
     Cetl jste clanek, kdyz pisete, ze je to nesmysl? V nem se pise, ze takto skladovany vodik neunika v podobe plynu z elektrolyzeru. K uvolneni vodiku dojde az pri styku s katalyzatorem.
     No a na zaklade toho uz mi dokazete odpovedet relevantneji? 🙂

      1. Pokud palivovy clanek ma ztraty v teple, neslo by to ztratove
       Pokud palivovy clanek ma ztraty v teple, neslo by to ztratove teplo pouzit pro ohrev vymeniku tepelneho cerpadla?
       Jen hrubym odhadem by v baraku mohly stacit 4 kubikove nadrze a 20 (?) kWp FVE.
       Pokud by hustota byla polovicni, i tak se do sklepa kazdeho domu nebo v jeho okoli vejde tech par kubiku. Vse mi to zni az prilis jednoduse, v cem je zakopany pes? 🙂

       1. Asi by to šlo. Ale môj tip je, že cena celého systému s
        Asi by to šlo. Ale môj tip je, že cena celého systému s palivovými článkami, atď. bude neúnosná a batérie to v krátkom čase prekonajú.
        20kWp FVE vyrobí aj v najhoršom mesiaci decembri približne 10kWh elektriny za deň (priemerne, samozrejme).
        So 100kWh baterkou z búranej Tesly sa dá prežiť aj tento mesiac.

        1. Tak zrovna ja mam tepelne cerpadlo, prkon ma cc 4 kW. Pokud je
         Tak zrovna ja mam tepelne cerpadlo, prkon ma cc 4 kW. Pokud je -10 a mene, bezi tak 10 hodin denne (pres noc netopim, zapinam topeni rano v 8 a vypinam vecer v 8). Takze v mrazu (musim pocitat aspon mesic, bydlim na Vysocine), spotrebuje TC jen 40 kWh + ostatni spotrebice doma + auto, tak 50 kWh (odpovida tomu i celorocni spotreb 8,2 MWh bez BEV) denne. Verim, ze 9 mesicu v roce bych to asi dal.
         Ted zalezi, jak drahy bude elektrolyt, jakou bude mit zivotnost, jake chekicke ci korozivni pozadavky (na nadrz, zda by fakt stacil PE ci PP nadrz ci neco drazsiho. a pote samotny platinovy katalyzator. Kdyz k tomu prictu FVE, je mi jasne, ze to bude vyrazne drazsi jak pul milionu, co dam cca za 20 let elektriny. Asi by to chtelo odpustit DPH a pak treba i dane z prijmu ci nemovitosti, aby do toho sly treba prave ty obchody.

   1. mimomisu – keď v čssr v novákoch dokázali vyrobiť „ten
    mimomisu – keď v čssr v novákoch dokázali vyrobiť „ten plyn“ čo v indii ožobráčil veľké množstvo ľudí, aby sa dal transportovať na miesto skúšok, vyrobili barel a pripevnili ho na nákladiak. s VB pred i za, niekde aj obsadené križovatky, stredom cesty … a to mali zvládnutý materiál, tesnosť,

Napsat komentář