Co potřebujete pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily

redakce - 30 Červenec 2019

Trend rostoucího počtu elektromobilů na silnicích s sebou přináší i nové možnosti podnikání. Jednou z nich je je provoz nabíjecích stanic pro elektromobily. Co takový provoz obnáší přiblížíme v tomto článku.auto nabíjecí stanice pro elektromobily innogy

Nabíjecí stanice pro elektromobily
foto: innogy

autoři: Barbora Fikáčková, Anna Francová // Frank Bold Advokáti s. r. o.

Podmínky provozování dobíjecí stanice

Pro podnikání v energetických odvětvích je na území České republiky zpravidla nutná licence udělená Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Nicméně na využití elektřiny při provozování dobíjecí stanice se licence nevyžaduje.1
(Toto ustanovení bylo do energetického zákona přidáno novelou, jež reaguje především na novou evropskou legislativu.2).

Tato výjimka se však nevztahuje na dodavatele elektřiny do dobíjecí stanice, který musí mít podle situace licenci na výrobu elektřiny nebo licenci pro obchod s elektřinou. Ani pro poskytování a rozúčtování elektřiny provozovatelem dobíjecí stanice jiné osobě není potřeba licence.

Na první pohled by se zde nabízela licence pro obchod s elektřinou, nicméně energetický zákon zakotvuje právo zákazníka poskytovat a rozúčtovávat jiné osobě elektřinu odebranou zákazníkem.

Dle rozhodovací praxe ERÚ3 poskytování a rozúčtování elektřiny odebrané zákazníkem prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného elektrického zařízení o napětí do 52 kV včetně jiné osobě spolu s marží za poskytnutou službu není přestupkem.

To znamená, že provozovatel dobíjecí stanice zůstává v pozici zákazníka přesto, že elektřinu přímo nespotřebovává sám. Nepotřebuje tedy licenci pro obchod s elektřinou a tuto elektřinu smí navíc rozúčtovat s vlastní marží.

Provozování dobíjecích stanic však většinou bude vyžadovat živnostenské oprávnění, neboť zpravidla se bude jednat o podnikání – tedy činnost soustavnou, provozovanou samostatně a vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Vzhledem k tomu, že živnostenský zákon neukládá provozovateli dobíjecí stanice povinnost prokázat odbornou či jinou způsobilost, půjde o tzv. živnost volnou, k jejímuž vykonávání stačí prosté ohlášení při splnění obecných podmínek živnostenského zákona.

Povinnosti provozovatele dobíjecí stanice

Elektřina je dle zákona o pohonných hmotách4 zařazena mezi pohonné hmoty. Tento zákon obecně upravuje podmínky prodeje a výdeje pohonných hmot, rovněž upravuje evidenci a technické podmínky realizace čerpacích a dobíjecích stanic.

Dobíjecí stanice je definována jako zařízení, které umožňuje dobíjet v určitém okamžiku jedno elektrické vozidlo nebo u něhož je v určitém okamžiku možno provést výměnu baterie u jednoho elektrického vozidla.

Rozlišuje se mezi dobíjecími stanicemi běžnými, jež umožňují přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 22 kW nebo nižším, při době nabití celé baterie až cca 4 hodiny, a vysoce účinnými určenými pro vozidla s výkonem vyšším než 22 kW, přičemž doba nabití je výrazně kratší (cca 1,5 hodiny).

Výčet povinností přisuzovaných legislativou provozovateli dobíjecí stanice je odlišný v závislosti na tom, zda se jedná o dobíjecí stanicí veřejně přístupnou, nebo ne.

Veřejně přístupnou dobíjecí stanicí se rozumí taková stanice, jejíž provozovatel uživatelům z EU poskytuje nediskriminační přístup. Provozovatel tedy musí stanici zpřístupnit komukoliv a umožnit mu jednorázové dobití. Naproti tomu může vymezit různé podmínky ověření, použití a platby. Ostatní stanice jsou neveřejné.

Za veřejně přístupnou dobíjecí stanici se zejména nepovažuje stanice, kterou provozuje

  1. výrobce vozidel výhradně pro účely dobíjení těchto vlastních vozidel,
  2. prodejce vozidel pro účely prodeje vozidel – není-li stanice přístupná veřejnosti,
  3. provozovatel autoservisu pro dobíjení zde servisovaných vozidel – není-li stanice přístupná veřejnosti, a
  4. kdokoliv pouze za účelem dobíjení vozidel, jež využívá pro potřebu svou, svého podnikání nebo svých zaměstnanců (pokud předmětem podnikání není poskytování služby dobíjení elektromobilů prostřednictvím této stanice).

Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen:

  • umožnit jednorázové dobití,
  • zpřístupnit na dobíjecí stanici informace o kompatibilitě stanice s elektromobilem a
  • zveřejnit účtované ceny.

Provozovatel dobíjecí stanice, veřejné i neveřejné, má oznamovací povinnost vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, které vede evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Před uvedením dobíjecí stanice do provozu (případně bezodkladně poté) musí provozovatel oznámit ministerstvu základní identifikační a technické údaje.

Shora uvedené povinnosti se nevztahují na dobíjecí stanice
nepodnikajících fyzických osob, jež jsou využívané pro bezúplatné dobíjení, ani na dobíjecí stanice, které jsou připojeny a využívány pro dobíjení elektromobilů v odběrném místě bytového družstva či společenství vlastníků jednotek výhradně pro jejich členy (či uživatele bytů).

Naproti tomu se zákon o PHM vztahuje na právnické osoby, i pokud stanice nevyužívají k podnikatelským účelům.

Možnosti nákupu elektřiny provozovateli dobíjecích stanic

Provozovatelé dobíjecí stanic mají relativně široké možnosti nákupu elektřiny do dobíjecí stanice. Jednou z možností je dodávat elektřinu přímým vedením, tj. vedením elektřiny od výrobce do místa odběru bez využití přenosové nebo distribuční soustavy.

Tento způsob má spoustu výhod, jako například nehrazení poplatků za využití přenosové nebo distribuční soustavy. Elektřinu lze dodávat za smluvní ceny, provozovatel dobíjecí stanice může nakupovat elektřinu za nižší ceny než tržní po započtení všech daní a poplatků, i když výrobce má z dodávek vyšší tržby, a přebytek elektřiny pak může prodávat.

Další možností je nakupovat elektřinu od konkrétního výrobce a dodávat ji do dobíjecí stanice prostřednictvím veřejné distribuční soustavy. Provozovatel dobíjecí stanice bude muset v takovém případě uzavřít s výrobcem smlouvu o dodávce elektřiny a s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení k distribuční soustavě a smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

Třetím a nejklasičtějším způsobem dodávek elektřiny do dobíjecí stanice je nákup elektřiny od obchodníka s elektřinou. Smluvní náležitosti v tomto případě jsou smlouva o dodávce elektřiny, smlouva o zajištění služby distribuční soustavy a o připojení k distribuční soustavě.

Nutno dodat, že provozovatel dobíjecí stanice není distributorem elektřiny. Nemusí mít živnostenské oprávnění na distribuci pohonných hmot a nemusí se registrovat jako distributor u celního úřadu.

Výstavba dobíjecích stanic

Současná podoba stavebního zákona žádným způsobem nereaguje na elektromobilitu a potřeby dobíjecích stanic.

V rámci územního řízení není možné dobíjecí stanici podřadit pod žádnou ze staveb, jež nevyžadují vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Proto je nutné v rámci územního řízení požádat o vydání rozhodnutí o umístění stavby, popř. u menších dobíjecích stanic (např. zásuvkových) ve většině případů postačuje vydání územního souhlasu. Je možné využít i zjednodušeného územního řízení, jehož výhodou je kratší lhůta tohoto řízení.

Nutno však podotknout, že praxe stavebních úřadů je značně nejednotná. Jsou známy případy, kdy na dobíjecí stanici byl vydán územní souhlas, přičemž v jiném obdobném případě bylo vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby (podmínky i technické parametry byly přitom stejné). Rozhodovací praxi stavebních úřadů by měla sjednotit metodika s názvem „Dobrá praxe při budování infrastruktury“ připravovaná Ministerstvem pro místní rozvoj.

Uvažujete-li o zřízení dobíjecí stanice, nejjednodušším způsobem k získání informací je požádat příslušný stavební úřad o územně plánovací informaci5. Úřad musí poskytnout informace o tom, zda je ke zřízení dobíjecí stanice potřebné územní rozhodnutí či územní souhlas, a sdělit podmínky pro jejich vydání. Podle stavebního zákona se dále pro dobíjecí stanici vyžaduje vydání stavebního povolení.

Ve stavebním zákoně6 je sice uvedeno, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavby a zařízení distribuční soustavy v elektroenergetice, podle našeho názoru se však dobíjecí stanice nedají považovat za distribuční soustavu ve smyslu energetického zákona.

Ta je totiž vždy provozována ve veřejném zájmu, což je v případě dobíjecí stanice sporné. Navíc se dodání elektřiny konečným spotřebitelům nedá považovat za distribuci elektřiny. Z těchto důvodů tak máme za to, že se toto ustanovení stavebního zákona na dobíjecí stanice nedá vztáhnout a pro jejich výstavbu bude tedy nutné získat stavební povolení.

Co se týče samotných podkladů pro územní nebo stavební řízení, investoři budou muset při těchto řízeních zajistit zejména stanoviska Policie ČR k dopravnímu napojení či stanovisko Hasičského záchranného sboru k protipožární ochraně.

Dále bude nutné vždy zvážit, zda se dobíjecí stanice nenachází v ochranném pásmu jiného zařízení. Rovněž bude nezbytné opatřit stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení.

Jestliže zřizujte dobíjecí stanici v rámci menší stavebním úpravy, je možné, že vám stavební úřad umožní její zřízení zcela bez stavebního povolení a ohlášení stavby.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu totiž obecně nevyžadují stavební úpravy, které nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění vzhled stavby ani způsob užívání stavby a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou (tj. některé wallboxy), ani energetické přípojky včetně připojení odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě (tj. dobíjecí stanice jako technologické zařízení budovy)7.

Aby byl výčet povinností úplný, doplníme ještě, že dobíjecí stanice musí rovněž splňovat určité technické podmínky stanovené vyhláškou o technických požadavcích na stavby8 a musí odpovídat českým technickým normám upravujícím technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením.9

Závěr

Uvedený výčet právních nezbytností se může zdát sáhodlouhý, ale to je zejména proto, že jsme se v textu pokusili postihnout všechny varianty, které při zřizování dobíjecí stanice mohou nastat, a dát návod i pro jednání se stavebním úřadem.

Věříme, že do budoucna už se zákonné požadavky na dobíjecí stanice budou spíše zjednodušovat. Nasvědčuje tomu současná evropská energetická legislativa, která obecně přeje decentralizaci a snižování prahu pro vstup do odvětví. Buďme optimisty a doufejme, že z ní čeští zákonodárci v rámci právě probíhající novelizace energetického zákona převezmou to nejlepší.Poznámky:

1. viz § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

2. viz novela provedená zákonem č. 152/2017 Sb., který novelizuje zejm. zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, a reaguje na novou evropskou legislativu (zejm. Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva)

3. rozhodnutí ERÚ ze dne 6. 8. 2018, č.j. 04630-9/2018-ERU, dostupné zde: http://www.eru.cz/documents/10540/3867915/R37818_MT_spol._s_r.o..pdf/14f63914-06ec-43ed-8227-b6fb7775a197

4. zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

5. § 21 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

6. § 103 odst. 1 písm. e) 5. stavebního zákona

7. § 103 odst. 1 písm. d) a e) 10. stavebního zákona

8. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

9. ČSN EN 62196-2, ČSN EN 62196-3 a ČSN EN 61851-23

vlastní
Zpět na HybridPřidat komentář

Myslím, že stavět nabíjecí stanice stejným stylem jako benzínky je nonsens. V současnosti se již max dojezd nejlepších elektroaut blíží tomu, co člověk může za den ujet (většinově) na dlouhých trasách. Nabíjení tedy dle mne bude probíhat doma, u hotelu, v parkingu a pod. Tam to asi bude součástí komplexnější služby (ubytování, parkování, apod.). Na zbytek by mohly stačit nabíječky u motelů a odpočívadel (kde to spojím s jídlem).
Komerční nabíječky nevidím jako dobrý a dlouhodobý bussines.

Obrázek uživatele Radovan

Výčet povinností hodný následovníka Rakouska Uherska. Proto je ideální dávat nabíjecí stanice na budovy a pozemky, které již stojí a kde budou jejich součástí. Například ony nástěnné rychlonabíječky 20 kW, připojitelné plug and play do červeného pětikolíku 400V 32A. Elektromobilita je o úsporách a využití stávající infrastruktury. Pokud je současně následována i výrobci elektromobilů, kdy auta mají slušné baterie a pořádnou palubní nabíječku, věci to dále zjednodušuje.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele runner42

.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

ne nadarmo je ČR co se stavebního řízení a povolování je na 156. místě na světě (ze 180 zemí) před náma je Kongo, Nigérie a další africké státy

nejhorší na tom všem je, že se to nelepší ale furt je to horší a horší...nový stavební zákon slibují min. 15 let a kde nic tu nic

když chce někdo postavit nabíjecí stanici tak to může trvat i 18 měsíců, absolutně nechápu co tam ta vláda a poslanci dělají, tohle je brzda podnikání, ekonomického růstu...humus velebností !!!

---

BMW i3 60Ah - 47.000 eKM
sekačka Powerworks 60V 2Ah
pila Powerworks 60V 4Ah

A jste si jist že je ta délka zapříčiněna složitostí toho samotného řízení? Já už asi 10 let vedu několik soudních sporů. Stavby kvůli kterým se soudím jsou pozastavené a zdánlivě by se mohlo říci že stavební řízení trvá neúměrně dlouho. Ale ono to má své konkrétní důvody na straně stavitele. Znám desítky podobných případů.

Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

1) pustit cizáka nabíjet k 3fázový 22kW zásuvce na plotě je naprosto legální
2) I kdyby pak hodil kilo do schránky, finančák tam s kamerou stejnak zrovna stát nebude - nemají kapacity :))))))))))))))))DDDDDD
3) a kdyby tam náhodou byl, vás se to stejnak netýká když "o ničem nevíte" :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42

Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

.

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42

Kdo namontuje 3 fazovou zasuvku na zed baraku nebo na plot pridela koncovku 3 f kabelu nic nepotrebuje. K nabijeni se muze pouzit prenosna nabijecka az 22kW a uredni siml ani nezarehta. Urednici jsou nejvetsi brzda podnikani a nepratele lidstva.

Obrázek uživatele runner42

Pro vaše nabíjení v pohodě.
Pro nabíjení pro zisk ok do prvního bonzáka nebo průseru.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

a to ty finančáky ještě budou redukovat... řemeslníci taky roky vesele jedou načerno kdy přiznávají bud trapně bídný paušál nebo 2 zakázky z 5ti a na finančáku ani neceknou! nemůžou nejsou lidi na řemeslo soudruhu :))))))))))) a ani nebudou !!! :))))))))

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42

Obrázek uživatele runner42

Kromě výčtu v článku uvedeném budete potřebovat ještě takovou drobnost:
Povolení od distribuce, koupit nabíječku, postavit nabíječku, vybrat platební systém, zřídit samostatný účet v bance, provázat platební systém s účtem v bance, zajistit první revizi zařízení, uzavřít a platit pojištění odpovědnosti, zajistit si živnostenské oprávnění, registrovat se na finančním úřadě, registrovat se k platbě DPH, každé tři měsíce dávat kontrolní hlášení, provádět pravidelné revize zařízení, platit zálohu na daň z příjmu, platit zálohu na pojistné, vést účetnicví formou příjmů a výdajů, platit elektřinu, jednou ročně zpracovat a podat daňové přiznání, podat přehled pojišťovně, podat přehled sociálce, doplatit daně a pojistné.

Zapomněl jsem na něco? Určitě ano.

Návratnost při zohlednění investovaného času tak asi 500 let.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele ePavel

V tom případě má zřízení benzínové čerpačky návratnost cca 1000-1500 let, tam je těch povinností a technických záležitostí daleko více.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele runner42

Výnosnost jedné pumpy je o tři řády jinde. Protože má co? Vyšší kapacitu.
A to je přesně ten tisíckrát omýlaný problém, na který ekonomicky uvažující kritici elektromobility - zisk za hodinu provozu čerpací vs. dobíjecí stanice.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele ePavel

Co se týče návratnosti, respektive pořizovací ceny nabíjecí stanice, každému, co je alespoň IQ pozitivní, musí být jasné, že postavit nabíjecí stanici je zase o řády levnější. S trochou nadsázky mohu říct, že si ji postavím sám. Na rozdíl od podstatně složitějšího zařízení na distribuci hořlavin. Za cenu benzíky se 4-mi stojany můžu postavit nabíječku s 20-ti stojany. Další fakt je, že i samotný provoz nabíječky je o řád levnější. Výnosnost je záležitost množství, marže jakou má benzínka na litru benzínu je podobná jako nabíječka na 1-2kWh elektřiny, podle toho kolik si účtuje.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele Marek_

Kolik počítáte marži za 1 kWh? A kolik byste odhadl, že za den (rok) prodáte kWh?

Jako příklad údaje ohledně čerpaček ONO:
https://www.mbenzin.cz/Clanky/Proc-ma-sit-cerpacich-stanic-Tank-ONO-nejlevnejsi-benzin-je-kvalitni-nebo-jde-o-podvod-A_6392

Marži mají 1 KČ/litr, díky tomu velkou výtoč průměr cca. 13 milionů litrů za rok, 37.000 za den. Troufal byste si prodat za den těch 37.000 kWh elektřiny, abyste se dostal na podobný zisk? Pokud vezmu, že budete mít stojany 50 kW, tak na to budete teoreticky potřebovat 740 hodin nabíjení plným výkonem, takže byste musel mít cca. 30 stojanů, které by ale musely jet 24 hodin v kuse na plný výkon, což je absolutně nereálné.

Nebo můžete jít cestou vyšší marže, řekněme 4 KČ/kWh a to by vám pak stačilo 185 hodin, t.j. každý stojan v průměru 9 hodin plného výkonu. I to e mi zdá max. nereálné. Ostatně, kdesi tady byly údaje o tom, které nabíječky u ČEZ kolik kWh ročně dodají, z toho by se dalo vycházet.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele ePavel

Mimochodem, když už jste zmínil ONO, tedy čerpačku na které jsem kdysi tankovával LPG, živě si vzpomínám, jaké tam bývali fronty. Kolikrát jsem musel čekat, jen abych se vůbec protáhl k LPG stojanu, který byl většinou volný. Vsadím se, že když by někdo udělal mezi těmi lidmi co tam 15 minut stojí frontu (aby oproti dražším čerpačkám ušetřily cca deseták na km) anketu, zda si umí představit, že by někde stály 20 minut na nabíječce, většina z nich by si to neuměla představit. Přitom s EV by na km ušetřily cca 10x více.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele Marek_

No jo, ONO je extrém, tam občas vidím frontu. Ale to, že tam ti lidé stojí, je jejich osobní volba. Oni klidně můžou o kousek dál, bez fronty, ale oni chtějí na ONO a nevadí jim čekat. Sice to nechápu kvůli pár haléřům, ale budiž. A tito lidi opravdu nejsou cílovka pro EV. Ano, na provozu by ušetřili, ale vykrváceli by na pořizovací ceně, takže celkové náklady by v jejich případě byly podstatně vyšší s tím EV.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele ePavel

Zalezi jen na najezdu. Ojetinu poridi za 5000 mesicne.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele Marek_

Jo. A obdobnou ojetinu spalovaku v tom případě pořídí za 2-3 tisíce :-) Prostě EV je dražší na pořízení, to je fakt.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele ePavel

No jo, ale spousta lidí to toho ojetého spalováku stejně za 5000 měsíčně tankuje, to jsem tím chtěl říct.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele Marek_

No a? Já do své ojetiny tankuji měsíčně tak za 8-10 tisíc. Pokud bych si koupil ojetinu EV stejné třídy, tak sice jezdím za levno, ale celkové náklady bych měl vyšší, kvůli vysoké pořizovací ceně. Ostatně, stačí kouknout na ceny operativního leasingu.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele ePavel

Moje úvaha byla o tom že je lepší si vozit zadek v autě o půl mega dražším, než ty peníze co by se dali na splátku nechat za 5 let na benzínce.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Obrázek uživatele Marek_

Myslíte to tak, že místo auta za půl mega koupím auto za mega s tím, že mi pul mega chybí a to si vezmu úvěr, ano? A splátka úvěru plus náklady na elektřinu budou +- stejné jako u spalovaku náklady na PHM? Jo, to by možná vyšlo, při dlouhém úvěru a nízký úrok a při velkém nájezdu. Otázka pak je, jaké EV by tomu vyhovelo.

---

Lexus GS 450h Premium

Když jsem si dělal kalkulaci, tak lze koupit EV auto za dvojnásobek ceny fosilního a nákladově to vychází pak podobně při nájezdu 30000 km za rok.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Marek_

A na jak dlouho jste dělal kalkulaci? Na 5 let nebo na 10? A spalovák v ceně půl mega vs. elektrika za mega nebo vyšší cena?

Čím vyšší nájezd, tím se to EV spíš vyplatí, ale pak je zase často problém, že pokud člověk hodně jezdí, tak třeba jezdí i dlouhé souvislé trasy po dálnici, což pak pro EV není to pravě... pokud teda to není Tesla, ale to už je cenově jinde.

---

Lexus GS 450h Premium

Kalkulace byla na 4 roky a následně prodej, fosil za 500 tis. EV za 1 mil. Samozřejmě pokud někdo si vezme fosilní auto za 200000 a elektrické za 500000 a jezdí deset tisíc km ročně, pak to nedává ohledně návratnosti smysl.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Marek_

Hm... za 4 roky je nájezd 120 tisíc (30/rok). To se fakt vyplatí?

Pokud beru, že každé to auto se po 4 letech a 120 tisících na tacho prodá zhruba za půlku, tak to pak to EV "stojí" už jen o 250 tisíc víc než spalovák (spalov. 500 -> 250 vs. EV 1M -> 500 amortizace), což je tak 2 KČ/km. To asi nějak vyjde, EV bude mít sice dražší pojistku (POV+HAV), ale zase levnější servis.

Samozřejmě, člověk musí těch 500 tisíc navíc mít, s úvěrem by to byla si na déle. Ale i tak, zajímavé. Hlavně pro uživatele, kteří nejezdí dlouhé trasy najednou, typicky třeba taxi, rozvážky a pod.

---

Lexus GS 450h Premium

Elektroauto je zajímavé tím, že se dá vzít celé na úvěr a polovina splátek se zaplatí jen šetřením za fosilní paliva a servis. Pro služby v Praze je elektroauto naprosto ideální, protože parkuje v modrých zónách zdarma. Povinné ručení je podstatně levnější, zdarma dálnice, možná jízda v pruzích BUS a další přicházející výhody EV. Já jezdil 3 l dieselem, jen na palivu a parkování úspora 100 tis. ročně, nepočítám servis a to při nájezdu 25 tis. km.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Marek_

To jo, POV bude levnější, ale HAV bude určitě dražší, já si třeba platím i havarijku, pro jistotu, resp. pokud to používám na služební účely, tak je to povinné :-)

Jo, až nebudu jezdit pravidelně dálky, tak to stojí za úvahu, to už jsem si počítal. To třeba najedu jenom 25 tis. za rok (asi jako vy), ale nebude tam ta potřeba dlouhého dojezdu, max. párkrát za rok a to člověk nějak vydrží.

PS:
Jako zajímavost... nikde jsem se nedověděl, jak by to byla s používáním soukromého auta na služební účely v případě EV.

---

Lexus GS 450h Premium

Já šel obrácenou cestou, koupil jsem si levnější EV než byl fosil :)

Cestovní náhrady

https://www.ucetni-portal.cz/cestovni-nahrady-pri-pouziti-elektromobilu-618-v.html

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Marek_

Jasně, pokud se spokojíte s levnějším (menším, méně pohodlným, atd.) autem, tak lze nahradit spalovací auto levnějším EV, to je bez debaty :-) Já spíš přemýšlel o situaci, kdy stávající auto nahradím EV, ale za předpokladu zachování komfortu přepravy a velikosti auta, aspoň přibližně. Nerad bych šel do horšího.

Díky za odkaz, už tak to vypadá komplikovaně a to tam nejsou cesty do zahraničí a nabíjení na několika nabíječkách za různou cenu kWh. To se radši ani nebudu účetná ptát, nevím jak by si s tím poradila :-)

---

Lexus GS 450h Premium

Já jsem šel z Mercedesu Sklasse do Soulu a nepociťuji úbytek komfortu.

Náhrady bych řešil jednoduše: 4,10 Kč + skutečné náklady na nabíjení se spotřebou dle technického průkazu. Cena za nabíjení v běžném provozu je ale směšná, mě to stojí 10 tis. ročně.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele runner42

Ty kráso, tady je to fakt alternativní dimenze :D

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Tak tohle je ftip roku, teda pokud to není ironie :)

Ne opravdu, nikdo mi nevěřil, že to udělám, ale pohodlí super, v Soulu je na běžných cestách a ve městě tišeji a hlavně si každý rok koupím mraky pěkných věci za ušetřené peníze :)

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

A vy se divíte že tady lidí mluví o elektrofanaticích? Místo argumentů subjektivní pocity objektivně nesmyslné (např. porovnejte vnitřní rozměry, sedačky, vlastně cokoliv).

Měl jsem auta o kterých se ledas komu muze jen snít a už mě prostě přestaly bavit spalováky , zodpovědně mohu říct, že v Soulu mám super pohodlí a jsem spokojený.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Chápu, buďte rád. Ale to neznamená, že Soul je stejně pohodlný jako S class :) :) :)

Souhlas nějaký rozdíl tam je, Soul je tišší :)

Jezdil jsem čtyři roky Mercedes E350, pak 3 roky v S320, poslední rok jsem jel jen občas v Sku a nebudete mi věřit Soul po presednuti úplně v pohodě s pohodlím. Na rozdíl například od BMW i3, který je pro mě kostitřas.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Soul je pohodlné jako Sko? Trochu se tu uculuji. Ale nejel jsem v soulu, tak vám musím věřit.

Mě zase říkali že Tesla S je suveréně nejpohodlnější vozidlo na trhu.

Neříkám, že je to stejné, ale Soul je velmi pohodlné auto a vůbec jsem neměl problém po roce ježdění na občasnou střídačku Mercedes prodat. Mimochodem v Soulu je při 100km/h hluk 62 dB, v Posche Cayenne, BMW 320d , BWM 318i, Range Rover, Mercedes GLE Coupe 400 je ve všech 63 dB. Pouze ve vyšší třídě jako je BMW 535, Lexus GS 450h apod. je 62 dB. Překonají to pouze nejluxusnější auta typu Audi A7 a A8, BMW 750d, Mercedes S500 apod. ty mají 61 dB. Pro porovnání KIA Rio nebo Picanto má 71 dB, Dacia Duster 73 dB nebo MiniCooper 74 dB. Pro upřesnění rozdíl 3 dB je cca dvojnásobek hluku.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Radovan

Dnes jsem potkal v Ostravě vola v centru ve vytuněném MiniCopperS, který řevem výfuku a klasickými výbuchy dával najevo, jak je malej, ale svalnatej. Tak jsem se na něj zavěsil a když mne nemohl ani při zrychlování do stovky setřást, tak se mi na křižovatce na zelenou pokusil ujet. Tak jsem ho Ionem dvakrát po sobě vyškolil a pak jsme už neměli společnou cestu. Přitom hezké dvojbarevné autíčko, ale kravál jak splašená závodní motorka a smrad z nespáleného benzínu za ním fakt hustý.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Závodit na silnici je opravdu hloupé. Ale u tebe mi to přijde v pohodě.

Obrázek uživatele Radovan

I ty brepto...

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Marek_

No nevím, nevím... pokud by závodit opravdu chtěl, tak si myslím, že se na něj dynamikou nechytáte ani ve městě, ani do stovky a ani v pružném zrychlení.

Vybral jsem tu nejslabší verzi Mini Cooper S (AT) a k tomu postavil Hyundai Ioniq. Proč Ioniq? No protože se mi nepovedlo najít Peugeot ion ani odpovídající Citroen či Mitsubishi. Ten Ioniq má více než dvojnásobný výkon oproti tomu vašemu Ionu, ale hmotnost dvojnásobnou nemá ani zdaleka, takže je předpoklad, že dynamikou bude ten Ioniq lepší než váš Ion.

No a i tak se ten Ioniq nechytá ani v jedné dynamické disciplníně. Tak buď opravdu závodit nechtěl, nebo tam měl manuál a neuměl řadit. Jiné vysvětlení není, protože naměřená data mluví jasně čo se týče dynamiky obou aut.

Já taky občas potkám ve městě blba, který chce závodit a když mě předjede, může mít stejný dojem jako vy, ale pravda to nebude. A třeba i na semaforech se rozjíždím tak, abych to jel čistě elektricky, takže v klidu. A kolikrát ve vedlejším pruhu to člověk "ohulí", zařve a je rychlejší než já. No a?

Tady to srovnání:
http://www.zeperfs.com/en/duel746-6659.htm

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele Radovan

Další, co má problém s pochopením psaného textu. Jako běhač viz níže.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele Marek_

Poskytl jsem naměřená data a každý si pak dokáže udělat závěr z toho, co jste popsal.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele Radovan

Poskytl jsem reálný provoz. Nic jsem neměřil.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele runner42

Zcela určitě přehlédl váš záměr soutěžit.
Mě by ani nenapadlo se v provozu s někým poměřovat, ale je docela možné, že někdo v nějakém daewoo matiz někdy zažívá orgasmus z představy, že právě na světlech vyhrál závod s mým Mustangem.

Budiž vám chlapc přáno :D

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Radovan

Bože Vy jste ale chudák. Když už, tak si to co jsem popsal alespoň pořádně přečtěte. A ano, určitě ho máte delšího.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Obrázek uživatele runner42

Tak to určitě ano.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Pravda, někdo se v tom hluku naopak vyžívá a EV je pro něj naprosto sterilní věc. Přijde mi, že EV neláká 18-35 leté řidiče, naopak nejvíce se v nich vyžívají lidé 50+. Samozřejmě vyjímky se najdou jako všude (mimochodem Bjørnovi Nylandovi je 56 let).

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele spetak

Mám to stejně. Nezažili to. Nepochopí to.
Howgh.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Když si blb a neumíš počítat, navíc jezdíš tou předraženou sračkou která se tváří eko, dobře ti tak.

---

ecotaxiolomouc.cz

Obrázek uživatele Marek_

Ale já právě počítat umím a nestěžuji si, jí jsem se svým autem spokojený :-)

A toho Lexuse jsem si nekupoval proto, že je to hybrid, ono se to ani jako eko netváří. Je to prostorný a komfortní vůz, který mi max. vyhovuje na moje dlouhé cesty. A bonusem je nízká spotřeba (na ten výkon a na to, že je to benzin) díky hybridnímu pohonu.

Blb si ty, když jiné nazýváš blbem jenom proto, že nesdílí tvoje přesvědčené. No jo, holt "taxikář", elita společnosti :-)

---

Lexus GS 450h Premium

nechapu kdyz ma nekdo jiny nazor, proc tady na to foru te musi sproste castovat, taxikarska luza predvedla.

EV není jen o penězích, pokud tohle člověk nechápe, pak není potřeba nákup EV řešit. Dělání jen toho, co se vyplatí, je problém rozvinuté evropské civilizace, na což taky dojede.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele Marek_

Jo, to já vím, už mi to tady někdo napsal. Ale v tomto vlákně se bavíme o ekonomice. Ale chápu, že to někdo dělá z přesvědčení, koupí si 2x tak drahé auto... ale takových lidí, co si ten luxus mohou dovolit, moc není.

---

Lexus GS 450h Premium

+1 Pisete mi z duse

Obrázek uživatele runner42

No a teď si představte stejnou frontu před nabíječkou s levným proudem. Spacák s sebou.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele ePavel

Tu nejlevnější nabíječku mám v garáži, takže trefa, většinou při tom spím.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Přesně tak, na celý den ježdění nabiju za 35 Kč a ve spánku.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Někdy u oběda a zdarma, někdy doma taky zdarma. Málokdy čekám a za drobný.

---

ecotaxiolomouc.cz

1 Kč/litr marže, ale čistý zisk 24 milionů korun, tedy 0,045 Kč/litr (a to do toho spadá i prodej doplňkového sortimentu). Náklady na benzínku jsou totiž mnohem vyšší než na nabíjecí stanici, kde je běžná marže i 6-8 Kč/kWh (běžné ceny nabíjení jsou 10 Kč/kWh). Pokud by z toho byl zisk 1 Kč/kWh, pak je potřeba na stejný zisk ne 37000 kWh/den, ale jen necelých 1700 kWh/den, tedy stanice se 4 nabíječkami vytíženými třetinu dne.
A mimochodem Ono bude asi extrém. Průměrná denní výtoč jedné čerpací stanice v ČR je zhruba 4100 litrů.

Obrázek uživatele Marek_

Ano, ONO je extrém, vysoká výtoč a nízká marže. Ty dražší benzinky s nižší výtočí to pak kompenzují vyšší marží na litr, třeba i 4-6 KČ, takže se to skoro srovná s tím ONO.

To byl jenom příklad, kolik byste potřeboval prodat kWh, abyste na tom byl stejně jako benzinka. No a jinak za 10 KČ/kWh se vám na to většina lidí vykašle. To bude tak nouzovka, pokud není jiná možnost, protože u EON nebo PRE nebo i u ČEZ (pokud má čip) to vyjde podstatně levněji. Takže ta vaše nabíjecí stanice s cenou 10 KČ/kWh by byla hodně málo vytížená. A ještě když vezmeme v úvahu, že majitelé EV vlastně ani nabíječky nepotřebují, nabíjejí přece doma :-)

---

Lexus GS 450h Premium

Jenže ten příklad byl uveden špatně a tendenčně proti nabíječkám. Berete uvedenou marži u benzínky jako rozdíl mezi nákupem a prodejem PHM, ale u nabíjení počítáte s marží 1 Kč/kWh, kterou snad nemá nikdo. Navíc ČEZ/PRE prodává běžně elektřinu okolo 2 Kč/kWh se slušným ziskem, takže i kdyby měli nabíjení za 3 Kč, tak mají marži přes korunu za kWh. Ten váš poslední odstavec se 4 Kč/kWh je realitě mnohem blíže a jak jsem psal, provozní náklady jsou mnohem menší, takže pro stejný zisk se z těch nutných 9 hodin plného vytížení stanou třeba 4.

Obrázek uživatele Marek_

Cituji z dnešního článku o výstavbě nabíjecích stanic ČEZ:

"Stojany dobíjecí sítě ČEZ dodaly loni do baterií elektromobilů úhrnně téměř 1 milion kWh elektřiny."

Těch stanic mají 125, to znamená průměrný odber cca. 8000 kWh za jednu stanici za rok, cca. 22 kWh za den. To se mi nějak nezdá, přijde mi to hrozně málo, to se nemůže zaplatit...

---

Lexus GS 450h Premium

Jistě že se to nezaplatí, když jsou u nás prodeje nových BEV za celou dobu okolo 2000 ks, které si ještě k tomu vzhledem k vysoké ceně kupují bohatší lidé z drtivé většiny s vlastní garáží. Mimochodem nejvytíženější je u nás v Karlíně s průměrem 143 kWh/den, takže některé naopak musí být jen okolo 10 kWh/den.

A ten Karlin ma to co ma zrejme jen proto, ze tam tankuji Tesly mistni pujcovny

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Obrázek uživatele Marek_

Ale nabíjecí stanice mohou jít taky tím modelem... že buď dají menší marži a doženou toobjemem prodeje kWh, nebo vyšší marže a stačí jim méně. Náklady nevím jaké jsou a kolik je potřeba na výdělek. Ale každopádně nabíječky mají horší pozici v tom, že nabíjet se dá i doma a na cestě jenom to nejnutnější, v tomto je benzinka určitě lepší "kšeft" :-)

---

Lexus GS 450h Premium

S tou horší pozicí souhlasím. Bude zajímavé sledovat jak se to bude vyvíjet a jak se komerční nabíječky poperou s nabíjením skoro zdarma/za náklady/dotovaně ať už doma/na chatě/v práci nebo pro přitáhnutí zákazníků - restaurace, ubytování, obchody a obchodní centra, rekreační střediska, parkovací domy... Je opravdu možné, že na kšeft jich bude jen pár na dálnicích a hlavních tazích, třeba jen desetina oproti čerpacím stanicím dnes. Každopádně při jakémkoli scénáři vítězem budou vždy elekrárenské společnosti. Nový trh cca 20 TWh/rok jim vydělá při marži 1 Kč/kWh stejně jako teď 8 mld. PHM/rok při marži 2,5 Kč/litr.

Lide nedaji 10Kc/kWh, protoze u xyz to vyjde levneji... zatim, zadna z tech siti neni stavena jako vydelecny podnik. Ja si osobne myslim, ze tech 10 (za rychlodobijeni) budeme behem par let povazovat jeste za slusnou cenu. A ano, bude to "nouzovka" na dlouhych cestach. A ti, kdo pouzivaji malobaterkac na neco, co neni urcen (nebudou si schopni vezt s sebou dostatek "levne" domaci energie) tak budou po zasluze potrestani...

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Obrázek uživatele Michelin

To jste pekne formuloval s temi malobaterkaci na dlouhych cestach.
Uz jen aby tedy bylo na trhu dost tech velkobaterkacu za dobrou cenu a na sidlistich AC sloupky s lepsi cenou elektriny.

---

Více než 180tis. elektrizujících km s TMX.
Nissan Leaf 40kWh na nákupy.

Obrázek uživatele Marek_

Ano, někdo tady před časem psal, že náklady na km jízdy EV budou stejné jako u spalováku, za předpokladu nabíjení u dálničních rychlonabiječek. A asi to k tomu spěje.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele spetak

A proto si to do té doby ještě musíme užít :-)
Otázka je, jak na tom budou v té době spalováky!

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

No jasne, to tvrdim od zacatku, vsichni co tady horuji za ekektromobilitu by meli byt zticha a soupat nohama, protoze az bude EV vyznamne procento, budou naklady stejne. Nekde se prece to budovani nabijecek promitnou musi a diru ve spotrebni dani je potreba zatahnout. Zatim si uzivejte efekt cerneho pasazera.

Obrázek uživatele Marek_

Pokud bude od státu snaha postupně přejít na elektroauta, tak jedinou možností pak bude, se obávám, zdražení spalovacích aut, jednak koupě a jednak provoz. Protože jinak nikdo masy lidí nedonutí k přechodu na EV.

---

Lexus GS 450h Premium

Masy se dají donutit k ledasčemu, už nám to ukázali Němci i Rusové a to dokonce několikrát.

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele spetak

No právě. A nikdy to nedopadlo dobře.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Obrázek uživatele spetak

Myslím, že masy by se neměly nutit, ale motivovat. Nucení vede leda k nepokojům a násilím.
Nechme tomu pokud možno přirozený vývoj. Koňky taky neskončily ze dne na den. A s benzínem v lékárnách či jednou pípou na okrese to první auta taky neměla lehké.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Obrázek uživatele Marek_

Ano, to souhlas.

---

Lexus GS 450h Premium

Obrázek uživatele spetak

Za dvacet let budeme moudřejší.

---

Už jen EV, najeto 170 tisíc km.

Obrázek uživatele ePavel

To je jako by jste se na něco podobného zeptal první čerpadláře před 100 lety. Ano, umím si představit, že v budoucnu budou stanice, kde natankuje za hodinu 30 tesel půlku nádrže. Nebude to ale zítra.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

No to s tak umim predtavit, ovsem za dva roky, az zkonci vyjimky na uhelky bude cesko cisty dovozce elektriny, pokud nedostavime Temelin, takze aby na to byl vykon.

Obrázek uživatele ePavel

To je stokrat probirana vec, elektriny je dost, jen budou elektrarny v noci mene utlumene.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

No, to sice budou, ale spousta lidí bude chtít dobíjet i přes den. A ten problém bude i bez EV. To je taky známá věc. Stačí se o to zajímat

Obrázek uživatele Radovan

Dnes bylo v Ostravě polojasno nebo zataženo a často lilo. Pouhá 1/6 střechy mého rodinného domu s 10 let starou FVE o jmenovitém výkonu 3,6 kWp vyrobila 10,8 kWh elektřiny. Takže bych nabil přes den mou 16 kWh baterii Pegeotu Ion ze 2/3 na cca po městě 90 km jízdy. Mám ještě dalších 5/6 střechy volných, kolem mne minimálně 20 baráků a FVE máme jen 2. Takže obavy z chybějící elektřiny jsou naprosto mimo.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

No, muzete ty pocty nejak konkrezovat? 1kWp vyrobi za cely rok 1000kWh. U vas tedy 36000kWh.
V prumeru pripada na cervenec 150kWh/kWp (540kWh za cervenec), vy rikate, ze vyrobite 10.8*6*30 = 1944kWh za mesic. To mi nejak nesedi.

Ten váš výpočet úplne nechápem. Prečo 36 000kWh a prečo v tom výpočte máte číslo 6 ?

---

FVE 10kWp + 12kWh LiFePO4, fotovoltaický ohrev vody 1,2GJ tepelný zásobník, 100tis. km na elektro (50% z vlastnej FVE).

Protože šestina střechy

Chápem, ale také jednoduché to nie je. Tie zvyšné 4/6 strechy sú orientované na východ a západ a tam bude výroba určite nižšia a 1/6 je na sever, takže nepoužiteľné. Tam by 1kWp vyrobil za rok možno 500kWh. Slnko tam svieti asi 3 mesiace v roku a to iba ráno, keď je intenzita slnečného žiarenia nízka a ostatný čas je tam tieň.

Na tejto stránke sa dá približne vypočítať solárny zisk na konkrétnom mieste.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

---

FVE 10kWp + 12kWh LiFePO4, fotovoltaický ohrev vody 1,2GJ tepelný zásobník, 100tis. km na elektro (50% z vlastnej FVE).

Obrázek uživatele Radovan

1 kWp mi vyrábí daleko více. Roční maximum rok 2015 bylo dokonce 4.894 kWh z celé FVE.
Tady je tabulka průměrné výroby po letech 9/2009-7/2019 počet vyrobených kWh na 1 kWp instalovaného výkonu: 103 (necelé 4 měsíce, zkresleno), 1145, 1259, 1279, 1183, 1277, 1359, 1331, 1296, 1352, 942 (7 měsíců, zkresleno).
Celkem mi 1 instalovaný kWp už vyrobil 12532 kWh.
Detailní údaje zde https://www.sonnenertrag.eu/de/ostrava-plesna/radovan/10851/11118.html
Ale mám tu FVE jen na 1/6 střechy. Takže 5/6 zbývá, byť tady by byla výroba (4/6 východ a západ, 1/6 sever) oproti jihu nižší. Zase by se ale lépe potkávala se spotřebou v domě.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Takze navratnost zhruba 50let, pokud jsou udaje spravne na vasich datech co jste poslal a nic se vam nerozbije = temer nemozne.
1)Investicni naklady 18 280eur = 457 000kc. Ze zarizeni jste dostal u vykonu 3,6kWp zhruba 45115kWh x 2,3Kc u bezne tarifu co maji domacnosti topi elektrinou = 103 764Kc. Tedy po 10letech mate splacenou cca 1/4 ceny zarizeni. V pripade, ze jste spotreboval vsechnu svou vyrobenou elektrinu,coz je nemozne.
V jinem vlakne jste psal, ze mate sobestacnost kolem 50% to vam vubec neverim.
Ja si nechal delat nabidky na miry s EV elektrarny o 3krat vyssim vykony, aku 10KW a samostatnost neprejkrocila 35%.Mam idealni podminky na strese k provozovani FVE.
Pokud tvrdite, ze mate samostatnost 50% elektriny co vyrobite, dejte mi kontakt na sebe.Seznamim vas s lidma co instaluji a provozuji 1-2MW FVE elektrarny a budete dolarovy multimilionar. Instaluji je pres 10let i nektere provozuji. Nejsou schopni takovych hodnot u instalovanych vykonu -rd klientu dosahnout ani pri nynejsich technologii samozrejme pokud nebude projekt nekolikrat predimenzovany coz neni vas pripad.
Jen pro info jednoduchym pohledem do vasich tabulek od listopadu do brezna ani zdaleka neprokryjete svou potrebu.A v hlavni sezone byste musel mit 100% vyrobene z FVE a zaroven ji sam spotrebovat, to byste musel naprosty superman-)

Lojzíku, lojzíku, ty to máš v hlavě a ty výpočty celé pomotané.
1)
Když se dělá FVE, tak by se měla dělat na míru a dle spotřeby a tarifu majitele a tam vychází návratnost vždy okolo 10 roků s dotací.
2)
Dříve se dělala FVE na výkup a tam se dělala na co největší výkon, a i tam to vycházelo okolo 10 let někde i podstatně míň.
3)
Samostatnost 80 a víc procent je podmínkou pro budování současných FVE u dřívějších na to majitelé nehleděli, ale i dnes už chtějí a doplňují systémy o baterie, aby si zvýšili vlastní spotřebu z FVE, běžně na 80% a více procent.
4)
Nikdo z těch co mají a budují 1-2Mw FVE to nemají pro vlastní spotřebu ale pro kšeft.
5)
Běžně mám již několik let osobně vlastní spotřebu z FVE přes 90%.
6)
Až pochopí i takoví jako jsi ty, že FVE je to nejlepší co by mohly pro sebe udělat, tak zjistí, že se nemusí vůbec žádná atomka stavět a uhelné už vůbec NE.
:)

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Obrázek uživatele runner42

Přepočítal jsem to, a Lojza to má zcela správně.
Z čistě ekonomického hlediska je to pitomost. Tady není co okecat.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

:)

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Obrázek uživatele Radovan

Počtář runner42 :-))))))

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Navratnost 10 roku FVE je holy nesmysl vcetne dotace, mozna pro nekoho kdo ma elektrinu za 5Kc za -1 kWh. Kdo ma bezny tarif nizko tarif d45, d 56 apod kde je cena za 1kWh kolem 2,3kc je zcela blbost.
Pokud ano dejte mi kontakt na firmu, co mi tuto instalaci udela s navratnosti 10let. Zaplatim vam za tuto informaci.
S kazdym se tady hadam a potom z nej vypadne, ze ma jete baterky z vrkace z Nemecka, instalaci si delal sam apod.nesmysly.
Prosel jsem si osobne dost firem a sesel se s tema zastupci dotycnych firem, nabidek mam mraky ani jedna s bateriovym ulozistem se nedostane ek. navratnosti pod 20let kdyz mate tento muj tarif.Pan Radovan je toho prikladem.
A to se vam nesmi nic rozbit behem tech 20let.A kdyz je znamy ten vas technik, rekne vam mimoreci.Hele nepocitej s tim, ze behem 20let se vam nic nerozbije.Takoveho klienta jeste nemam-)
2)Ano to je pravda,tam vykup byl za 10Kc/1 kWh i vice tam je to ok samozrejme
3)na 80% se nemate sanci dostat z celovyroby, vice by vam rekli ti co to montuji FVE.Musel byste byt superman.V zime vyrobite par kilowatt. Z podstaty veci byste v zivote nemohl mit 80%samostatnost.Pokud byste nemel na streste zhruba 30kWp zarizeni a vyssiho vykonu.
Jen abychom si rozumeli, 80% se da spotrebovat z FVE kdyz mate dobre aku.
Ale bavim se o tom, ze spotrebu mate napr. 15MmW rocne,ale FVE vam je schopno vyrobit pouze 30-35% z teto vasi CELKOVE spotreby.
4) ano to je pravda, maji to na kseft diky vysokym vykupnim cenam z minulosti
5) blbost neumi pocitat nebo v zime kdy vyroba el. energie je minimalni zhruba desetinova v dome fyzicky nejste nebo mate daleko vyssi vykon FVE nez je povolenych 10Kilowatt, viz bod 3)

Lojzíku, Lojzíku, ty motáš hrušky, švestky s jabkama dohromady.

Jakýho známýho technika se mám zeptat, o žádným jsem nepsal?!

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

zapomen na to, navratnost mas 10let u FVE,vynalezl si prepetum mobile.
jsi uzasnej LUKY.
Ale ja je znam ty techniky co instaluji FVE 15let, kdyz jim reknu navratnost 10let u FVE.
Tak prvni na co se me zeptaji,jestli beru drogy...
sem s tim,posli firmu co mi nainstaluje FVE s AKMU s navratnosti za 10let,nestyd se.Spotrebu mam cca 15 MW rocne.
prachy mam cash.

Kdybys nečetl jen nadpisy, tak už jsi mi napsal, ty Lojzo.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Ty Luky, Lukytak napis nazev firmy nebo se stydis?Neco nehraje,sup sem s tim. Navratnost 10 let pri cene 2,5 Kc za 1 KW.
Mam kamarada co FVE veme taky,kdyz to tak bude co tvrdis. Oba Praha vychod.Spotreba 15 -20Mw rocne u obou.

Lojzíku,

tak si napřed ujasni co chceš, hrušky, švestky nebo jablka?

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

merunky a broskve. Ty chci

Nic jiného jsem od tebe ani nečekal.
Lojzo.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

napodobne, vzdy kdyz tady rika neco o ekonomicke navratnosti at uz Ev aut nebo FVE. Tak si propocty ohne, tak jak potrebuje,aby obhajil sve nesmyslne ekonomicke uvazovani.-)
Vysledek je, ze zatim se FVE ekonomicky nevyplati, pokud nema cenu 5kc za kilowattu.
Radovan je toho typickou ukazkou a bude se hadat,jako maly kluk.
Staci mrknout na jeho grafy vyroby elektriny.

A co když ostatní mají právě tu elektřinu za 5kč z Kwh? Ne každý topí elektřinou a má tarif D45, D56 a pod. Vy ho máte, tak se vám to nevyplatí

Potom je to spatny ekolog,mel by preci topit elektrinou nebo ne?Mit tepelko nebo el. kotel.Potom ma narok na nizkou sazbu.

No a když už topí třeba plynem věčnost a chtěl by být ten vzorný ekolog a třeba něco ušetřit, tak by měl vše předělat na elektriku, pořídit si levný tarif aby mohl nadávat, že se FVE s Aku nevyplatí, a nebo si tu FVE s Aku pořídit?

nebo is koupit primotopy napr par kusu,abyste splnil podminky distibutora pro priznani sazby a tim si zazadat o levnejsi sazbu. Jestli s nima po priznani sazby budete ci nebudete fyzicky topit je jedno-)

Půjčoval jsem teď bratrovi na solár na střechu. Když to propočítal, zjistil že bez dotace se mu to absolutně nemá šanci vrátit. Já to nepočítal, ale s číslama to umí a vystudoval jadernou fyziku. Tak snad to spočítal správně.

tady jsou sami teoretici, zeleni.
Ale kdyz se zeptam, pozadam o kontakt na spolecnost co by mi udelala FVE s navratnosti 10Let, zadna neni ani byt nemuze.
Protoze ty montazni firmy zatim maji brutalni marze.A to mam v tomto oboru docela dost znamych i majitele FVE co jim servisuji FVE 15let, zatim jsem nikoho takoveho nenasel.Asi spatne hledam...

Obrázek uživatele Radovan

Víte, co mi můžete se svými teoretickými výpočty Lojzo? A hádejte kam. Takových jako Vy je plný interfernet. Bláboly, propočty, nesmysly, dosadíme svoje hodnoty a ejhle, vyjde nám to podle nás. Víte přesně, jak to nejde. Kontakt na mne je otázka kliku na web, to taky nejde, že?
Samostatnost se neříká, jmenuje se to soběstačnost, když už. A pokud bych měl tu Vaši 10 kWh stacionární baterku, tak v kombinaci s chytrým řízením spotřeby a ukládání do 2 elektromobilů á 16 kWh a 500 L bojleru se dostanu někam k 80%. Nových FVE a staré FVE dohromady. Ale to s Vámi Lojzo nemá cenu probírat, protože Vy víte, že to nejde a basta fidli.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Pane Radovane dostanete se na 80% sobestacnosti, jo?kdyz podle vaseho grafu co jste dal odkaz v mesicich listopad az unor vyrobite celych 80kW elektriny za cely mesic? Tomu preci sam nemuzete verit?
Investice 18 280eur= cca 460 000,-Kc a FVE 3,6kWp vam vyrobi v nejlepsim roce celkem 4892kW elektriny, dalsi roky jsou s vykony o neco hure.Pri cene elektriny 2,5,-Kc za 1KWh, 4892 x 2,5= 12 231,-kc za rok vam vyrobi vase FVE v pripade, ze mate 100% odber pro sebe,coz je samozrejme blbost. Hruba navratnost mi vychazi bez techto vnejsich vlivu na 37,6roku. Neberu v potaz, zda jste mel nakou dotaci v roce 2009,predpokladam, ze v te dobe zadne dotace nebyly.
2)Navratnost 37 let je za hranici zivotnosti panelu -kdy bude vyrazny pokles vykonu, hybridni stridac vam urcite 37let take nevydrzi.Tudiz zapocitany servis na FVE +predpokladane opravy pozarucni vam opet prodlouzi navratnost.
Jedina moznost, kde by se vam cisla zlepsily, by bylo vseobecne vyrazne zdrazeni tarifu pro domacnosti.
Ale treba pan LUKE umi FVE udelat za 1/4 ceny-).Umi totiz delat zazraky.A ty se obcas deji.

jo, jo hlavne v zime kdy vam vase zarizeni vyrobi 300kWh mesicne nebo v noci kdy vam vase FVe vyrobi nic.Jste k smichu a zaslepenec do FVe,ktery si neni schopen pripustit realitu a ekonomickou nerentabilitu nezlobte se na me.Nemluvim o tom, ze zarizeni bez poruchy po celou zivtnost mit urcite nebudete, byl byste jedinej v CR.Ale to asi jste.

Lojzíku, Lojzíku, ty směšný ekonome a započítal jsi tam i kdy byla instalace FVE ?

Už jednou jsem ti psal, že pleteš hrušky, švestky s jablky dohromady. Ty píšeš o soběstačnosti a on o využití energie z FVE.

A tak je to s vámi stále, prostě chcete meruňky a broskve.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Instalace ano byla pred 10lety.
Napisu ti tedy jaka jsou me nabidky nejlepsi nebudu psat co jsou za zarizeni to bychom tady byli hodne dlouho.
Takze zarizeni 10kWp na strese, panely 330w, aku kapacita 10kWh,hybridni system. Nejnizsi cena nabidek 400 000Kc vc DPH,kompletni instalace po odecteni dotace.Ma rocni spotreba prumer asi 18mWh.
Tak se predved s navratnosti 10let.
Cena za 1 kWh -asi 2,1kc +vypalne OZE.
Vyuziti energie+sobestacnost - ano mate pravdu.
Nicmene utikate mi stale od tematu.
Chvastal jste se, ze umite FVE je s navratnosti 10let.
Ja jsem vam psal, ze je to blbost.
Kde si ji mam objednat s nabratnosti 10let?
Privedu vam jeste nekolik kamaradu co by ji chteli take FVE za podobnych podminek.
dekuji

Lojzo, tak jak jsi to napsal, je to nesmysl.

Proto jsem psal hrušky, švestky a jablka, ta ale stále chceš meruňky a broskve.

Ano, lze postavit FVE s 10 letou návratností, ale není to každá tak jak si zákazník řekne.
Ty máš stále utkvělou představu, že každá FVE se splatí do 10 let, tak to ale nefunguje.

Děkuji, nepotřebuji další zákazníky, mám jich dost.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

ano lze FVE hybridni postavit s navratnosti 10let, pokud je zakaznik trotl a ma 1kWh za 5kc a vice a nebo nechce aku (coz je zatim dost vysoka polozka), jinak NEEEE.Muzete si tady hrat polivcicku,jak chcete.Ale ekonomicka cisla jsou vcelku jasna.

Obrázek uživatele Radovan

To je fajn, že 90% domkářů jsou trotli. Nebo že by jen nebyli vyčůránci, aby si pořídili a vykázali něco, co nepoužívají, aby měli nižší sazbu, jak radíte? Podvod se tomu říká....
No a pak počítáme s dvojkačkou…….

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Pokud se nepletu, u tehle tarifu musi mit nejaky minimalni odber v NT. Takze to neni jen o tom, ze dostanu vyhodnejsi sazbu a nic jineho nezmenim.

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

Podvod by to byl pane Radovane, pokud by primotopy nevyuzivali.Pokud je budou fyzicky mit a topit v nich, tak aby splnili zakaznici podminky distributora. O podvod se samozrejme nejedna, spise o vasi neznalost...

Obrázek uživatele Radovan

Já to mám desátý rok na střeše Lojzo, Vy to máte v tužce na papíru. A to je ten rozdíl. FVE není elektrárna, to jste v roce 2005. FVE je na míru objektu a jeho využití udělaný systém a soběstačnost je ideál, k němuž se snažíme přiblížit. Mimochodem, když jsme u dotací, tak 70% vlastní spotřeba vyrobené elektřiny je podmínkou získání dotace na FVE s akumulací v Nové zelené úsporám. Přeji Vám, abyste konečně našel firmu, která neprodává krabicová řešení nebo nemontuje megaelektrárny na výkupní ceny. Zkuste pana Hašku a Nelumbo, měl byste ho mít blízko.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

nikdo v zadny dobe megaelektrarny uz x let nestavi, to vite stejne dobre,jako ja.
Ten megatunel co provedli poslanci , ze vyplaci stat FVE 14Kc/ za 1kWh nas obycejne lidi stoji kvuli zelenym hlavam desitky miliard. Ti co to schvalilil by meli dat hned ke zdi a zastrelit.
Ano na papire sobestacnost to tak je pane Radovane, proto se delaji ty audity, tak jak se delaji,aby vse sedelo, ze ano-).
Staci se poptat ve firmach, jak to delaji kdyz dojde na lamani chleba.
Vsechny dotace na FVE by mel stat zrusit.
Ceny instalaci FVE by hned spadla o dotaci a jeste o neco mene.

Lojzíku,
trochu tě opravím a přivedu na pravdivější vysvětlení.

1)
Ano "megatunel" provedli poslanci, hlavně ODS a ČSSD s tehdejším ředitelem ČEZu Romanem.
Nikdo z těcho poslanců bych si dovolil tvrdit, že není "zelená hlava" a přesto za to můžou.
To psal už Radovan několikrát, že se u nás málo střílí, ale nemám stejný názor.

2)
Nerozumím co píšeš o soběstačnosti a auditu u Radovana, zase motáš několik věcí které spolu až tak nesouvisí.
Prostě mu ta soběstačnost z FVE vychází tak jak píše a na tom nic nezměníš, leda bys mu ty panely všechny sebral ale ani to by na dlouho nepomohlo. :)

3)
Já mám takovou firmu, tak proč bych se ptal jinde?!
To by měly ale potom zrušit i jiné dotace ale to jsme zase úplně jinde, viď, to je jen tvá a některých závist, přiznej si to, že jsi už tehdá nebyl trochu chytřejší a neuměl jsi si to ekonomicky spočítat.
U té poslední věty bych si tak jistý nebyl ale je fakt, že skoro každý zákazník se první ptá na získání dotace a ne na to co mu ta FVE přinese.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

3) zavist nechapu? V 30letech jsem byl dolarovy milionar pro tve info. Mysli si co chces.
Kdyz klesla vykupni cena el energie -klesla podpora ze strany statu. Nabidky firem na velke FVE klesly na polovinu-)
Takze az dotace na RD zrusi jsem presvedceny, ze ceny pujdou dolu.Az bude navratnost domaci FVE pod 10let, pote do toho mozna pujdu.
Jinak pro me FVE nema smysl= dokazu penize zhodnotit vyrazne lepe.

Co jako nechápeš.
Že i milionář muže závidět?
Nebo jsi jiný člověk něž všichni ostatní!

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

nechapu, proc bych ti mel zavidet, ze lezes po strechach a dohadujes se se zakazniky nebo mas zamestnance se kteryma se musis otravovat.

Ani jedno delat nemusim. Mnel jsem 15 let zamestnance to stacilo, at si uziva nekdo jiny.

:)

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Obrázek uživatele Radovan

Přemýšlím, jestli Lojza je runner42 nebo hybrid6. Případně, pokud jde fakt o 3 různé lidi, zda je elektromobilita a FVE fakt tak atraktivní téma, že láká do diskusí tolik různých mimoňů, co o ní vědí teoreticky i prakticky kulové, ale budou se hádat do krve s těmi, co to 5-10 let používají a dokonce i s těmi, co to profesionálně navrhují, prodávají, montují a provozují, o svých nezpochybnitelných teoretických pravdách a výpočtech.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Premyslim, zda kdyz vam nekdo napise, ze vase FVE je ekonomicky nesmysl. Proc se za kazdou cenu bijete a hadate se, ze to tak neni? Misto,abyste napsal - ano ekonomicky si mi castka nevrati. Postavil jsem FVE, protoze ze jsem chtel byt trochu sobestacny, jsem fanda do FVE a chci usetrit trochu zivotniho prostredi, coz je diskutabilni, ale budiz.
2) Ano ten kdo stavi FVE preci nebude psat.Ano FVE s hybridnim systemem se akonomicky nevyplati, stavba FVE alespon u nas v CR je mimo ekonomicky ramec. Preci nemuze chtit po staviteli,aby rikal opak. To by tech FVE moc nepostavil a s.al by si do vlastniho hnizda.
Mne prislo daleko ferovejsi lidi co montuji FVE u me byli na navsteve, udelali audit (nekteri chteli za nej zaplatit) a navrhli reseni.
Poslali nabidky a navratnost s hybridnim systemem byla na urovni cca 20let bez toho,aniz by se cokoliv rozbilo po zaruce.
pri cene 2,2Kc za 1 kWh.
Pokud se rozbije,jako ze se rozbije napr. po 15letech, ekonomicka navratnost se "natahuje".
3)vy pane Radovane povazujete mimone vas, ja zase vas.
Zaslepence do elektromobility a silne neobjektivniho, staci se podivat na jine servery, jak vystupujete a nutite kazdemu svuj nazor.
4)Ja nejsem proti elektromobilite, rad si auto toto auto koupim za par let,az mi odejdou do duchodu me stavajici.
Ale budu pozadovat lepsi parametry aut za tu cenu. Pro me delsi dojezd, ktery ted je tragicky u vsech aut vcetne Tesly na kaficka po 200km u lepsich aut rozhodne nepotrebuji chodit, ani na to nemam cas.Bude lepsi vybudovana infrastruktura a ceny EV klesnou +- uroven spalovacich aut.
Pokud neklesnou a bude nakupni taska stat 800 litru a TM3 za 1,5 mega, ktera ma palubku a interier ,jak z multikary.
Kvalitou neodpovida cene auta za 1,5 mega.
Klidne si koupim spalovaka benzin ci nafty a nake ekeologicke reci zelenych hlav jsou mi vcelku u zadele.

Jenomže Radovan má pravdu v tom, že se mu to ekonomicky vyplatí a investice se vrátí okolo 10 let a ještě na tom dalších léta bude vydělávat navíc.
Protože jsi do výpočtu nezapočítal veškeré finance co dostává z FVE, tak ti to vychází tak jak jsi to spočítal ale to asi nikdy "nepochopíš ekonome".

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Ale tusim i ten Radovan (snad to nemicham s nekym jinym) tu nekolikrat napsal, ze mu to tak vychazi jen proto, ze vyhmatl "spravnou dobu" a do rozsirovani se nezene, protoze by o tyhle ultravyhodne podminky mohl prijit.

---

Každý ignorovaný tro(t)l se počítá. Některý i víckrát...

To je dobře, že to bylo napsané a tak s tím oni v těch svých výpočtech měly i počítat a to bylo to na co jsem svůj příspěvek směřoval.

---

Fanda do elektromobilů, také prodej, montáž a instalace nabíječek EV a Fotovoltaických elektráren od roku 2006.
Najeto s e-Golfem 128 tisíc km s e-Kona zatím 35 tisíc km. kontakt e-LUKY@email.cz

Nabíječky mám na EVmapa.cz - Pardubice, Rousínov, Bouzov, Moravská Třebová, Kroměříž, u Veselí nad ...

Obrázek uživatele Radovan

Lojza ví nejlépe, co je ekonomické. A všichni ostatní jsou neschopní, protože platí za elektřinu více než 2,30 Kč sakumprásk se vším za 1 kWh celý den. Nic se nevyplatí a soběstačnost je ekonomicky nezměřitelná. Stejně jako dopady výroby elektřiny spalovacími způsoby.

---

BEV Peugeot Ion nový 4/2014, dnes 96 tis. km, 5/2016 2.ojetý ženě, dnes 46 tis. km (60 celkem), ekolo Agogs SilverGo 10/2013, dům FVE 3,6kWp 9/2009, ohřev vody solár Vaillant 6/2010, vlastní studna 1999, dřevodům sendvič panel 2000, permakulturní zahrada 2017, zachytávání dešťovky 880L Keter 4/2020.

Jasně a už je to tady zase. Absolutně mě to nebaví řešit stále do kola. Chápu že se vám líbí hodit nás do jednoho pytle, ale PROBOHA, my nemáme ani podobné názory. Pokud je pro vás Radovane normální založit si více nicků a podporovat tím svoje názory v diskuzi tak prosím. Pro mě to normální není a dokonce by mě taková blbost ani nanapadla, natož abych ji udělal.

Obrázek uživatele runner42

Dobrý argument, bohužel použitelný na vše od homeopatik po ženskou obřízku.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Dokážu si představit podnikat v čemkoli, ale hlavně ne v provozování nabíječek :)

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele runner42

Složité zařízení na distribuci hořlavin? :-D :-D :-D
Myslíte jámu, trubku a čerpadlo?

Píšete totální kraviny, stojan a čerpadlo je za dvacku.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

20 milionů by mohlo stačit

---

BMW i3 60Ah - 47.000 eKM
sekačka Powerworks 60V 2Ah
pila Powerworks 60V 4Ah

Obrázek uživatele ePavel

Tak to je zajímavé, proč tedy benzínka se 4mi stojany stojí přes 13 mega? Asi Vás neměli jako poradce.

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Jste z levneho kraje :)

Stará čerpací stanice někde v horni dolní za 28 mil. Pozemek bude tak za 2.5 mil.

https://www.avizo.cz/inzerce/prodej-cerpaci-stanice

---

<_-@--°°°°°°°°°°-@-_> ☺
Kia e-Niro 64 kWh, 2000 km

Obrázek uživatele runner42

Pobavilo.
Až na to, že tato čepací stanice zatím neexistuje, je to jen vizualizace. Je to cena za pozemek hned vedle hlavního tahu, na kterém stojí stará bezcenná rezavá hrůza staré čerpačky.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele runner42

Protože 10 mega pozemek? A to je ještě celkem levný. Mimochodem, pokud budete chtít obsloužit stejný počet elektromobilů, potřebujete pozemek 10x-30x větší, tedy logicky za 100-300 mega.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele ePavel

Technicke mysleni nula bodov...

---

Od r. 2013 najeto 370.000 el. km.
www.nabijecikabely.cz http://ts.la/pavel4572
Nekrmím Trolla42 a vulgární pablby.

Totální kraviny tu píšete Vy (a to dlouhodobě), kolega měnil na funkční čerpací stanici dva staré klasické výdejní stojany za 2 nové s platebním terminálem a celkem to stálo 1,5mil ty dvacko :)))

Obrázek uživatele runner42

Pokud přemůžete lenost, není problém si na googlu zadat výdejní stojan PHM a přesvědčit se sám. Jestli si někdo koupí dva samoobslužné stojany s centrálním platebním terminálem za 1.5 mega, je to jeho volba.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

veřejné dobíjecí stanice jsou jen nouzovka, většina elektromobilistů bude dobíjet doma přes noc. Na rozdíl od autopopelnic kerý jsou závyslí na čerpačkách ;))na výpalným!! :)))))

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42

Obrázek uživatele runner42

Jo já zapomněl na lhaní si do kapsy, aka elektromobilní paradox...
Veřejné nabíjecí stanice nejsou potřeba, protože elektromobilisté budou nabíjet doma elektromobily, jejichž malý dojezd nevadí, protože všude budou nabíjecí stanice.

:-D Typicky elektrická bezvýchodná zoufalost.

---

DISPUTO ERGO SUM.

Prymulan, rasista, xenofob, heterosexuál, trumpista, ateista, cynik, vykořisťovatel, antiEU evropan podporující referendum o setrvání v EU.

Obrázek uživatele Franta Koudelka STS CHvojkovice Brod

ano elektromobilisté budou nabíjet své elektromobily převážně doma ;) kdo říká že do deseti let polovina populace bude jezdit elektromobilem k moři?? Když už tak Teslou a ta má své dobíječky, takže se jich to netýká. Zbytek bude mít nadále popelnice. A ti co budou mít elektromobil a dobíjet přes noc doma těm 300 km dojezdu po městě v pohodě stačí zas a znovu na domácí dobíjení ;) kde je problem?

---

Za klima/Sněhuláky/GRÉTU/GrínDojčUWH/EX-REB/TESLU a BD ;) ČEZKO země zaprodaná, ropáků autopopelnic plná, žlutým svinstvem oplývající ;) Zpátečníky Zaprděnce a čuchače fosilního fetu budoucnost nemiluje, kdo nejde s dobou jako by DEBYL ;) 1.liga MISTŘI: Kuk/Saman/Švarc 5.kolona ROPÁCI: runner42


ChargeUp! - Komplexní dodávka dobíjecích stanic a souvisejících služebNabíječky elektromobilů CircontrolVOLTDRIVE - Ideální řešení pro domácí nabíjení vašeho vozu.Autonabíjení.cz - vše pro Váš elektromobile-station